VOION Haganum 2144

Publicaties

De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren

dinsdag 7 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar de huidige praktijk van SO&P-partnerschappen en de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P).
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: ECBO
Datum rapport: juni 2021

Het ministerie van OCW heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) opdracht gegeven te onderzoeken hoe SO&P het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten via SO&P. Dit is bestudeerd middels het inventariseren van de huidige praktijk van SO&P partnerschappen en de ervaren meerwaarde van SO&P.

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) partnerschappen. Per sector is er een eigen snelheid richting 2030. In het verlengde daarvan is er de wens om het opleiden van leraren te verbinden met de verdere professionele ontwikkeling van de leraar. Op dit moment wordt naar schatting 39% van alle studenten die in Nederland een lerarenopleiding volgen (exclusief zij-instroom), opgeleid via SO&P. Van deze categorie SO&P-studenten wordt 44% opgeleid voor het voortgezet onderwijs.

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek concluderen de onderzoekers dat SO&P breed wordt gesteund. De meerwaarde voor het samen opleiden van leraren wordt gezien. Het versterkt de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen, er is een gedeelde verantwoordelijkheid en betere afstemming tussen theorie en praktijk. Daarnaast leert men met en van elkaar over hoe studenten het beste kunnen worden opgeleid.
Verder blijkt uit het onderzoek dat respondenten in alle sectoren de kwaliteit van de begeleiding en beoordeling, de kwaliteit van het curriculum en van de leeromgeving, de kwaliteit van de student/startende docent en de kwaliteit van het professionaliseren van startend en zittend personeel positiever beoordelen sinds deelname aan SO&P. In grote lijn zijn de betrokkenen van de lerarenopleiding nog wat meer te spreken over SO&P dan de betrokkenen van partnerscholen.

Ook de meerwaarde van SO&P voor het professionaliseren van startend en zittend personeel wordt gezien. Er komt nieuwe kennis de scholen in en nieuwe kennis over het ontwikkelen, uitvoeren of evalueren van onderwijs wordt samen gemaakt wat een impuls geeft aan de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Daarnaast geeft SO&P een impuls aan het werven en behouden van nieuwe docenten. Tegelijkertijd is gebleken dat inductie en professionalisering nog flink aandacht behoeven.

De onderzoekers doen aanbevelingen om te komen tot de situatie dat alle studenten worden opgeleid via SO&P. Zie daarvoor het rapport.