VOION Haganum 2144

Publicaties

Duurzame Inzetbaarheid in Nederland 2021

zaterdag 21 augustus 2021 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een overzicht van kennis over het concept van duurzame inzetbaarheid
Door: TNO innovation for life
Datum: 2021

TNO heeft in 2010 in nauw overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de ‘Monitor Duurzame Inzetbaarheid’ ontwikkeld. Deze Monitor geeft een actueel beeld van de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemers en toont daarnaast de trends die we daarin kunnen zien. Ook geeft de monitor een beeld van de ontwikkelingen in het bedrijfs- en overheidsbeleid daaromtrent.

Samenvatting
Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de vergroening hebben tot gevolg dat het niet-werkende deel van de bevolking groeit en dat daarom de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking op voldoende niveau moet zijn. Een hoge productieve deelname aan het arbeidsproces vereist een hoge inzetbaarheid van de beroepsbevolking, ook op langere termijn. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid. Bij ‘duurzame inzetbaarheid’ gaat het ook om het behoud van dit vermogen. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden niet alleen in het hier en nu inzetbaar zijn, maar ook dat ze op de langere termijn kunnen en willen blijven werken. Duurzame inzetbaarheid is dus een vereiste om de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking voldoende op peil te houden en daarmee de gevolgen van de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Daarom is het belangrijk om deze duurzame inzetbaarheid structureel te monitoren.

Enkele uitkomsten

  • Verdere toename pensioenleeftijd van 63,8 in 2014 naar 65 jaar in 2019. Er is ook een stijging in het aandeel werkgevers dat aangeeft het belangrijk te vinden voor de personeelsbezetting dat werknemers tot hun pensioen doorwerken.
  • Werknemers jonger dan 45 jaar hebben in sterkere mate vertrouwen in hun kansen op de arbeidsmarkt dan oudere werknemers.
  • Werknemers met een gezondheidsbeperking die hun werkuitvoering sterk belemmert, scoren op veel indicatoren ongunstiger dan werknemers zonder dergelijke beperkingen.
  • De gezondheids- en welzijnszorgsector scoort laag op de feitelijke pensioenleeftijd en de gemiddelde leeftijd tot welke werknemers zich in staat achten door te werken.
  • Werknemers in de ICT-sector hebben in sterke mate vertrouwen in de eigen arbeidsmarktkansen. Daarnaast hebben werknemers in deze sector relatief lage fysieke belasting en scoren zij gunstig op werkvermogen en stressvol werk.
  • De regionale DI-verschillen zijn klein. Tussen werknemers uit verschillende regio’s bestaan nauwelijks substantiële verschillen. Binnen werkgevers zijn deze verschillen wel groter.

Lees het volledige rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland 2021 >>