VOION Haganum 2144

Publicaties

Handreiking voor uitvoering Regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s)

woensdag 3 maart 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Uitgave: Ministerie van SZW en Stichting van de Arbeid
Datum uitgave: februari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 is er iets veranderd in de loonheffing dat belangrijke gevolgen heeft voor regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s). Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 mogen werkgevers aan oudere werknemers, die 36 maanden of minder van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, uitkeringen uit hoofde van een RVU doen van ten hoogste € 1.847 per maand (bedrag 2021), zonder dat hierover een pseudo-eindheffing (hierna: RVU-heffing) hoeft te worden betaald. Het is voor het eerst sinds de introductie van de RVU-heffing ruim 15 jaar geleden dat werkgevers weer RVU’s kunnen aanbieden zonder dat die worden belast met 52% RVU-heffing.

In de praktijk leven veel vragen over de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. Deze handreiking geeft handvatten om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren. De sociale partners in de Stichting van de Arbeid adviseren werkgevers en werknemers dan ook deze handreiking te volgen. Het is belangrijk dat een werknemer die ervoor kiest eerder uit te treden met een RVU erop kan rekenen dat zijn of haar uitkering doorloopt tot het moment van de eerste AOW-betaling.

Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de tijdelijke mogelijkheid om RVU’s af te spreken zonder RVU-heffing. Naast deze mogelijkheid die de Wet op de loonbelasting 1964 biedt, is het ook mogelijk voor samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren om in de periode 2021 tot en met 2025 subsidie aan te vragen voor RVU’s. 

Deze handreiking gaat alleen over de RVU’s die tot voor kort belast waren met 52% RVU-heffing en met ingang van 2021 niet meer; hier doen zich immers de nieuwe mogelijkheden en nieuwe vragen voor. Er zijn ook andere wegen om eerder uit te treden; bijvoorbeeld door gedeeltelijk te stoppen met werken en gebruik te maken van zogenaamde generatiepactregelingen. Dergelijke afspraken waren echter ook voor 2021 al mogelijk zonder RVU-heffing, en vormen niet het onderwerp van deze handreiking. Generatiepacten komen ook niet in aanmerking voor de MDIEU-subsidie. Vragen over de al langer bestaande uittredingspraktijk worden, samen met meer specifieke of verdiepende vragen, beantwoord in de FAQ’s (veelgestelde vragen) die bij deze handreiking worden gevoegd. Deze handreiking en de FAQ’s zullen worden bijgehouden en waar nodig aangevuld en verbeterd.

Deze handreiking is informatief van karakter en biedt praktische handvatten. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze handreiking is deze wet- en regelgeving altijd leidend.

 

Gerelateerde onderwerpen