VOION Haganum 2144

Publicaties

Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs

woensdag 11 november 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Betreft: Verkenning naar perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs
Uitgave: Voion
Publicatiedatum: november 2020

Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Het voortgezet onderwijs kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid? Om dit in beeld te brengen heeft Voion verkend wat de achtergronden, motieven en ervaringen zijn van de inzet van flexibel onderwijsgevend personeel in het voortgezet onderwijs.

Voor deze verkenning is relevante literatuur over het thema verkend. Ook is gebruik gemaakt van informatie uit oriënterende gesprekken, die zijn gevoerd met werkgevers, (flexibel) onderwijsgevend personeel en uitzend- en detacheringsbureaus.

Redenen om te kiezen voor flexwerk
Er zijn diverse redenen voor schoolbesturen om flexwerkers in te zetten, zoals voor het voorkomen van lesuitval bij ziekte of zwangerschap. In regio’s met krimp wordt soms bewust gebruikgemaakt van flexwerkers, zodat scholen geen structurele verplichtingen hebben en kunnen mee-ademen met het dalend leerlingaantal. Voor sommige schoolbesturen is het binnenhalen van specifieke (vak)expertise ook een reden om flexwerkers aan te nemen. Flexwerkers zelf kiezen voor een flexibele contractvorm omdat zij verwachten zo meer te kunnen focussen op lesgeven, minder andere ‘sores’ hebben en zo de werkdruk hopen te verminderen. Een andere reden is dat zij meerdere scholen en schoolconcepten ‘kunnen uitproberen’ om te zien wat bij hen past of omdat ze meer flexibiliteit en vrijheid hebben om bijvoorbeeld hun baan te combineren met een andere baan of vrijwilligerswerk. Flexwerk is niet in alle gevallen gewenst, maar soms noodzakelijk omdat er op het moment nog niet altijd een passend alternatief voor is.

Perspectieven
De perspectieven van werkgevers, flexibel onderwijsgevend personeel en de uitzend- en detacheringsbranche komen niet op alle vlakken overeen. Zo kijken zij wisselend aan tegen de (hoge) kosten van flexwerk en de (on)wenselijkheid van ‘groenpluk’ vanuit de lerarenopleiding. Ook kijken zij elk vanuit hun eigen perspectief naar de begeleiding en professionele ontwikkeling van flexwerkers, waardoor deze niet in elk geval goed van de grond komt. Wel vinden alle partijen het noodzakelijk om in het personeelsbeleid aandacht te besteden aan langetermijnoplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken, omdat de inzet van flexwerkers vaak alleen op korte termijn een oplossing biedt voor knelpunten.

 

Gerelateerde onderwerpen