VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Quickscan leerlingendaling po en vo

vrijdag 20 januari 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Oberon
Datum: oktober 2016

In zowel 2015 als 2016 is er in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan uitgevoerd naar leerlingendaling in het po en vo. In dit rapport leest u de uitkomsten van de quickscan uit 2016.

Samenvatting
Eén op de drie schoolbesturen werkt samen met andere besturen naar aanleiding van de afname van het aantal leerlingen. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs.

Uit de Quickscan blijkt verder dat naast de scholen die al samenwerken, nog eens 20 procent van de besturen in het basisonderwijs dit in de toekomst ook wil. 16 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs deelt deze mening. Aanleiding voor deze standpunten is de krimp. Zowel basis- als middelbare scholen stimuleren uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers. In het primair onderwijs komt deze samenwerking ook tot uiting in een gezamenlijke vervangingspool en deelname aan een regionaal transfercentrum. In het voortgezet onderwijs worden tevens vaker docenten uitgewisseld.

Vooral in het voortgezet onderwijs is de inzet op leerlingendaling dit jaar groter geworden: 44 procent van de scholen geeft dit aan. Bij 54 procent van de vo-scholen is die inzet gelijk gebleven en slechts bij 1 procent werd het minder omdat de prognoses toch minder ernstig bleken dan gedacht en plannen al grotendeels gerealiseerd waren.