GP Kees Winkelman 6329 2 LR 1600

Leerlingenprognoses

Inleiding

Scholen die hun eigen leerlingenprognoses willen maken voor het opstellen van hun meerjarenbeleid of begroting, kunnen gebruik maken van verschillende tools:

Scenariomodel-VO
Het Scenariomodel-VO is een door Voion ontwikkeld prognose-instrument waarmee u op vestigings-, school-, bestuurs- en regionaal niveau kunt analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen en waarmee u toekomstscenario’s kunt maken voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Het model biedt inzicht in leerlingenaantallen, formatie en in achterliggende gegevens van deze data. Door deze achterliggende gegevens aan te passen met eigen informatie kunt u alternatieve scenario’s doorrekenen.

Duo prognoses
De Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs (DUO) biedt landelijke leerlingenprognoses op basis van de openbare onderwijsdata aan. 

Leerlingenprognoses Voion en  DUO even goed
In de praktijk blijkt dat de uitkomsten van de leerlingenprognoses van Voion (Scenariomodel-VO) en DUO ten opzichte van elkaar kunnen afwijken. Analyse wijst uit dat deze afwijkingen in uitkomsten te verklaren zijn door verschillen in gebruikte data (bevolkingsprognoses) en aannames rondom o.a. de instroom en doorstroom van leerlingen. Na analyse van de prognoses van de afgelopen jaren blijkt dat de prognoses van DUO en Voion min of meer even goed zijn. In de ene regio scoort de prognose van DUO beter en in de andere regio die van Voion. En hetzelfde geldt op schoolniveau.

Regionale arbeidsmarktgegevens
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt de komende jaren af als gevolg van demografische krimp. Regionaal zijn er daarbij grote verschillen. Voion heeft op basis van verschillende databanken regionale rapportages gemaakt die inzicht geven in de regionale arbeidsmarkt en de regionale leerlingenprognoses voor het voortgezet onderwijs.

Basisgeneratiecijfers
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de zogenaamde basisgeneratie. Het project 'Regionale samenwerking' van de VO-raad heeft een tabellenrapport met de meest recente basisgeneratiecijfers laten opstellen. De basisgeneratiecijfers betreffen feitelijke informatie over de verschillende leeftijdscohorten, zonder veronderstellingen over woningbouw/migratie van regio's en het marktaandeel van scholen.
Voor het prognosticeren van toekomstige instroom is het interessant om het huidige aantal 12-jarigen of 15-jarigen te vergelijken met jongere leeftijdscohorten. Het tabellenrapport bevat de basisgeneratiecijfers per 1 januari 2021 van alle gemeenten in Nederland. Hierbij is steeds het procentuele verschil tussen het aantal 0-jarigen en het aantal 12- en 15-jarigen weergegeven.

 

Instrumenten

 • Planmirror

  Inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren

 • Scenariomodel-VO

  Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Referentieraming OCW 2023

  Betreft: Verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen voor de jaren tot en met 2037. Uitgegeven door: ministerie van OCW. In samenwerking met: DUO, mei 2023.

 • Onderzoek naar verschillen in leerlingenprognoses

  Onderzoek naar de verschillen, overeenkomsten en trefzekerheid van de leerlingenprognoses van DUO en Voion. Voion i.s.m. MOOZ Onderzoek, maart 2023.

 • Sterk Techniekonderwijs: Eerste fase

  Monitorgegevens en voortgang in het eerste jaar van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Uitgevoerd door: Consortium ResearchNed, SEO Economisch onderzoek, ROA en Bureau Turf. Begeleid door NRO, juni 2021.

 • Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het vo en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de regio.

 • Arbeidsmarktanalyse VO

  SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

 • Quickscan leerlingendaling po en vo

  In zowel 2015 als 2016 is er in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan uitgevoerd naar leerlingendaling in het po en vo. In dit rapport staan de uitkomsten van de quickscan uit 2016.