Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Leerlingenprognoses

Inleiding

Scholen die hun eigen leerlingenprognoses willen maken voor het opstellen van hun meerjarenbeleid of begroting, kunnen gebruik maken van verschillende tools:

Scenariomodel-VO
Het Scenariomodel-VO is een door Voion ontwikkeld prognose-instrument waarmee u op vestigings-, school-, bestuurs- en regionaal niveau kunt analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen en waarmee u toekomstscenario’s kunt maken voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Het model biedt inzicht in leerlingenaantallen, formatie en bekostiging en in achterliggende gegevens van deze data. Door deze achterliggende gegevens aan te passen met eigen informatie kunt u alternatieve scenario’s doorrekenen.
Naar het Scenariomodel-VO

Regionale arbeidsmarktgegevens
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt de komende jaren af als gevolg van demografische krimp. Regionaal zijn er daarbij grote verschillen. Voion heeft op basis van verschillende databanken regionale rapportages gemaakt die inzicht geven in de regionale arbeidsmarkt en de regionale leerlingenprognoses voor het voortgezet onderwijs.
Naar de regionale arbeidsmarktrapportages

Basisgeneratiecijfers
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de zogenaamde basisgeneratie. Het project 'Regionale samenwerking' van de VO-raad heeft een tabellenrapport met de meest recente basisgeneratiecijfers laten opstellen. De basisgeneratiecijfers betreffen feitelijke informatie over de verschillende leeftijdscohorten, zonder veronderstellingen over woningbouw/migratie van regio's en het marktaandeel van scholen.
Voor het prognosticeren van toekomstige instroom is het interessant om het huidige aantal 12-jarigen of 15-jarigen te vergelijken met jongere leeftijdscohorten. Het tabellenrapport bevat de basisgeneratiecijfers per 1 januari 2020 van alle gemeenten in Nederland. Hierbij is steeds het procentuele verschil tussen het aantal 0-jarigen en het aantal 12- en 15-jarigen weergegeven.
Naar het rapport basisgeneraties 2020

Duo prognoses
De Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs (DUO) biedt landelijke leerlingenprognoses op basis van de openbare onderwijsdata aan. 

Instrumenten

 • Planmirror

  Inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren

 • Scenariomodel-VO

  Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2019-2020

  Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic, november 2020.

 • Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de re

 • Arbeidsmarktanalyse VO

  SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

 • Quickscan leerlingendaling po en vo

  In zowel 2015 als 2016 is er in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan uitgevoerd naar leerlingendaling in het po en vo. In dit rapport staan de uitkomsten van de quickscan uit 2016.