VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Krimp

Inleiding

​In regio’s met sterke leerlingendaling krimpt het onderwijsaanbod en daarmee ook de behoefte aan personeel. De besturen zullen met advies van hun HR-afdelingen oplossingen moeten bedenken voor de aanpak van de krimp en hoe om te gaan met aan de ene kant een tekort aan bepaalde vakdocenten en aan de andere kant boventallig personeel. Het is daarom belangrijk om de gevolgen van krimp aan te pakken, de ongewenste effecten op de regionale onderwijsarbeidsmarkt te beperken.

Leerlingendaling is niet nieuw en steeds meer regio's voelen de gevolgen hiervan. Voor onderwijsinstellingen en besturen is er al veel informatie beschikbaar over leerlingendaling. Zoals analyses die de stand van zaken in de regio's aangeven, instrumenten die handvatten bieden bij het anticiperen en reageren op de gevolgen van leerlingendaling en praktijkvoorbeelden die beschrijven hoe eerdere initiatieven zijn uitgepakt.

Tot april 2021 konden schoolbesturen die te maken hebben met leerlingendaling subsidie aanvragen voor het opstellen van een regionaal plan via de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020. Demissionair minister Slob trekt ruim 22 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat leerlingen in zogenoemde krimpregio’s goed onderwijs blijven krijgen. Schoolbesturen in bijna 40 regio’s krijgen subsidie om dit in hun omgeving gezamenlijk te organiseren. Lees meer hierover in het nieuwsbericht >>

Een aantal regio’s hebben de stimuleringsregeling van Voion en de subsidieregeling van OCW Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) gebruikt om een aanpak te ontwikkelen voor personele gevolgen van de leerlingendaling, zoals de vorming van een regionaal mobiliteitscentrum en het stimuleren van mobiliteit. Maar ook andere oplossingen worden aangedragen zoals het halen van een tweede bevoegdheid in het tekortvakkengebied.

Wilt u weten of er in uw regio of voor uw school sprake is van krimp of juist van groei van het aantal leerlingen? Er zijn verschillende tools beschikbaar. 

Themapagina VO-raad ‘Krimp in het vo’
De VO-raad biedt schoolbesturen ondersteuning bij het omgaan met leerlingendaling en specifiek op het vlak van regionale samenwerking. Het standpunt en advies van de VO-raad is samengebracht op een themapagina ‘Krimp in het vo’. U vindt hier informatie en handreikingen over maatregelen, inspiratieverhalen en meer.


Publicaties over leerlingendaling:

Instrumenten

 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

 • Planmirror

  Inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren

 • Routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

  Een procesmodel als routekaart voor (regionale) samenwerking. Om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, zoeken steeds meer vo-scholen en besturen naar vormen van samenwerking. Dit model helpt hierbij.

 • Scenariomodel-VO

  Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Bestuurders aan het woord

  Onderzoek naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het voortgezet onderwijs. Auteur: drs. Doetina van Kelle MBA, december 2020.

 • Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2019-2020

  Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic, november 2020.

 • Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de re

 • Arbeidsmarktanalyse VO

  SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

 • Quickscan leerlingendaling po en vo

  In zowel 2015 als 2016 is er in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan uitgevoerd naar leerlingendaling in het po en vo. In dit rapport staan de uitkomsten van de quickscan uit 2016.