VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Mindmap brengt meer samenhang in strategie

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Uitdagingen van een krimpregio

Een van de grootste uitdagingen van de SVO|PL is de bevolkingskrimp in het zuidoosten van Limburg. Het strategische personeelsbeleid was dan ook de directe aanleiding voor het opstellen van de mindmap.
Meens: “Als je te maken hebt met krimpend leerlingenbestand zoals de scholen in onze regio, dan kun je dat tot een geïsoleerd thema maken maar je kunt er ook voor kiezen om het te behandelen als een onderdeel van het geheel. We hebben al negen jaar te maken met krimp die oploopt tot 30% minder leerlingen. Dat heeft grote gevolgen voor je personeelsbestand en voor de behoefte aan gebouwen. Als er 1.000 leerlingen minder staan ingeschreven, dan kun je 50 fte schrappen. Maar hoe zorg je er bij een vergrijzend personeelsbestand voor dat je de juiste kwaliteit behoudt? Laat je dat over aan het natuurlijke verloop of ga je erop anticiperen?” Horsch: “Wij zien in de praktijk hoe een krimpdossier en veranderende pensioenregelingen elkaar tegenwerken en ook dat de ongeleide uitstroom van deskundige docenten in kwalitatief opzicht moeilijk te vervangen is.” 

Investeren in de voorkant
Omdat de SVO|PL niet uitsluitend afhankelijk wil zijn van nieuwe instroom, heeft men ook fiks geïnvesteerd in het huidige personeelsbestand. Horsch: “Vergeleken met 5 of 10 jaar geleden, investeren we veel meer in de voorkant van de organisatie. Omdat door de integrale aanpak de samenhang tussen de verschillende beleidsaspecten duidelijk wordt, is het belang van professionalisering tot de diepste niveaus van onze organisatie doorgedrongen en zijn steeds meer medewerkers ook bereid om zich verder te ontwikkelen. Wij vergoeden ruim 2/3 van hun studietijd en de totale kosten.” Meens vertelt dat de nieuwe missie van de SVO|PL inzake gepersonaliseerd onderwijs om meer maatwerk en samenwerking vraagt. “Als er vacante posities zijn, dan letten we op andere competenties bij de kandidaten dan voorheen. Een ondernemende houding en het vermogen tot samenwerken, ook met instanties buiten de school, zijn belangrijke eigenschappen voor sollicitanten.” 

Na het diploma
De SVO|PL is van mening dat de verantwoordelijkheid van een school voor zijn leerlingen niet ophoudt bij het afgeven van een diploma. Meens: “Vanuit het bestuursbureau willen wij de leerlingen een structuur bieden waarmee zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in de maatschappij. Welk mentaal model moet een leerling bijvoorbeeld hebben om in deze participatiemaatschappij mee te kunnen draaien? In deze regio is de sociaal-economische druk hoog, maar maatschappelijke stages worden helaas niet meer bekostigd. Wij treden desalniettemin nog steeds actief naar buiten om bijvoorbeeld via zorginstellingen 30 uur stage te regelen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je samenwerken met instanties buiten de school.”

Mindmap brengt meer samenhang in strategie