GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

donderdag 13 juli 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Goed onderwijs en een goed opgeleide beroepsbevolking vormen de basis voor welvaart en welzijn. Goede leraren zijn daarvoor essentieel. Met het project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden leraren geholpen in hun professionele ontwikkeling, nadat ze hun startkwalificatie hebben gehaald. Het doel van het voorstel is om zowel de kwaliteit van leerkrachten te versterken als de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te vergroten.

Doorlopende professionalisering
De Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) is een tienjarig traject en structureert en stimuleert de doorlopende professionalisering van leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In de NAPL nemen VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, AOb, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief als partners deel. De uitvoering wordt belegd bij de ‘Realisatie Eenheid’ van OCW. Dit is een nieuw organisatieonderdeel van OCW, gericht op het aanpakken van het lerarentekort.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?
NAPL ontwikkelt een infrastructuur voor de professionalisering van leraren door te investeren in vier pijlers:

  1. Landelijke ontwikkelpaden
  2. Een opleidingsregister
  3. Co-creatielabs in regionale netwerken
  4. Een systeem van kwaliteitsborging

Deze nieuwe infrastructuur draagt bij aan een hogere kwaliteit van de professionalisering van leraren, daardoor een verbetering van onderwijskwaliteit, daardoor de groei van ontwikkelmogelijkheden van kinderen en daardoor een versterking van de economische welvaart en het verdienvermogen van Nederland.

De vier pijlers vormen een geheel en bouwen op elkaar voort. Zo maken leraren, schoolleiders, schoolbesturen en lerarenopleidingen in co-creatielabs in regio’s (pijler 3) gebruik van ontwikkelpaden (pijler 1) en bestaande evidence-informed aanpakken voor het ontwerpen en uitvoeren van professionaliseringstrajecten die aansluiten bij de vraag van leraren. Nieuw ontwikkelde effectieve aanpakken die voortkomen uit de co-creatielabs krijgen een plek in het opleidingsregister (pijler 2) en het digitale platform voor kennisdeling. De kwaliteit van de professionaliseringstrajecten wordt vervolgens beoordeeld met behulp van het te ontwikkelen systeem van kwaliteitsborging (pijler 4).

Budget
Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 160 miljoen in het project. Dit bedrag bestaat uit een definitieve toekenning van € 73 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 87 miljoen.

Zie voor meer informatie de website van het Nationaal Groeifonds >>