VOION Haganum 2144

Publicaties

Arbovisie 2040

dinsdag 7 september 2021 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een visie op arbobeleid voor de komende jaren
Uitgave: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum rapport: 26 mei 2021

Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken en ook na hun pensioen geen gezondheidsklachten ondervinden die zijn veroorzaakt in hun werkende leven. Voor goed arbobeleid is een visie voor de aankomende jaren van belang. Daarom gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een open dialoog aan om een gezamenlijke visie op het Nederlandse arbobeleid te ontwikkelen: de Arbovisie 2040.

Ambities
Om de visie te bewerkstelligen zijn twee ambities geformuleerd:

 1. Het bewerkstelligen van een trendbreuk in het aantal mensen met negatieve gezondheidseffecten door het werk, het aantal arbeidsongevallen en daarmee het (arbeidsgerelateerde ziekteverzuim).
 2. Het leveren van een aanzienlijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking.

Dit betekent:

 • Voor werkenden: gezond, veilig en met plezier werken, ook bij een oplopende pensioenleeftijd. Meer regie op de eigen duurzame inzetbaarheid, zodat werkenden ook na hun pensioen nog in goede gezondheid actief kunnen zijn.
 • Voor werkgevers: een duurzaam hogere overall productiviteit voor bedrijven. Waarbij werkenden als ‘human capital’, ofwel als ‘waarde’ en niet als ‘kosten’, op de balans staan. Verder voorkomen dat onveiligheid en ongezondheid leidt tot uitval of verzuim en kosten voor de individueel werkenden en de maatschappij. Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid met meer aandacht voor preventie.
 • Voor de maatschappij: een gezondere en vitale werkzame bevolking met hogere kwaliteit van leven en lagere maatschappelijke kosten van ongezondheid en onveiligheid.

Hoofdlijnen
Bij het opstellen van de Arbovisie 2040 is een dialoog gevoerd met zoveel mogelijk belanghebbenden, organisaties en overige betrokkenen. Op basis van deze bijeenkomsten, de gesprekken met de stakeholders, de position papers en een analyse van cijfers en recente ontwikkelingen zijn de volgende zeven hoofdlijnen geformuleerd voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden:

 1. Meer focus op preventie
 2. Meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden
 3. Structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg
 4. Een verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving
 5. Een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid
 6. Een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis in de praktijk
 7. Een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling

Deze hoofdlijnen worden verder uitgewerkt in de Beleidsagenda 2022-2025.