VOION Haganum 2144

Publicaties

Beleidssamenvatting GAK-project Met een andere bril

dinsdag 29 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid.
In opdracht van: Instituut Gak
Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht
Datum: september 2021

Het creëren van een inclusieve organisatie is geen gemakkelijke opgave. Hoe kunnen organisaties hun diversiteitsbeleid ontwikkelen en implementeren zodat het werkklimaat inclusiever wordt? Wat zijn effectieve manieren om diversiteitsbeleid te communiceren? In het GAK-project ‘Met een andere bril’ stonden deze vragen centraal.

Onderzoek laat zien dat het lastig blijkt voor organisaties om werknemers uit ondervertegenwoordigde of gemarginaliseerde groepen aan te trekken en te behouden. Een belangrijke oorzaak hiervan is het bestaan van biases onder werkgevers ten opzichte van deze groepen. Maar hoe doorbreek je biases effectief? Het blijkt dat bestaande interventies die gericht zijn op het bewustmaken of het tegengaan van deze biases (zoals anti-bias trainingen) wisselende resultaten hebben.

Het onderzoek 'Met een andere bril: Een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid' werkt daarom vanuit een ander perspectief. De focus ligt niet zozeer op het verminderen of identificeren van biases, maar op het beperken van de consequenties ervan. Specifiek komt aan bod:

  • wat blinde vlekken zijn in diversiteitsbeleid
  • welke invloed dit heeft op werkzoekers, werknemers en organisaties als geheel en
  • op welke wijze deze patronen doorbroken kunnen worden

Het onderzoek maakt gebruik van data van een bestaand evidence-based instrument, de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor (NIM). Daarnaast analyseren de onderzoekers een reeds verzamelde dataset met beleidsteksten van ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Deze beleidsdatasets combineren de onderzoekers met een serie experimenten om op gecontroleerde en systematische wijze te toetsen hoe biases doorbroken kunnen worden.

Op basis van de wetenschappelijke literatuur en empirisch onderzoek concluderen de onderzoekers dat organisaties hun diversiteits- en inclusiebeleid effectiever kunnen maken door:

  1. een best methods aanpak toe te passen waarin het beleid samenhangend, systematisch ontwikkeld en ingericht, en wetenschappelijk gefundeerd is,
  2. op een meer realistische manier over diversiteit en inclusie op de werkvloer te communiceren, en
  3. een brede doelgroep aan te spreken en hun beleidsmotieven af te stemmen met de ervaringen van (potentiële) medewerkers.

De bevindingen werden gecommuniceerd in wetenschappelijke artikelen, handreikingen voor professionals en animaties, zie de beleidssamenvatting.