VOION Haganum 2144

Publicaties

Rapport Evaluatie Vierslagleren VO tranches 2015-2017 en 2016-2018

dinsdag 4 december 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Betreft: Een onderzoek naar de ervaringen van leraren en schoolbesturen met de subsidieregeling Vierslagleren-VO.
In opdracht van: Voion
Uitgevoerd door: CAOP: Deborah van den Berg en Ellen Harsma
Datum publicatie: november 2018

Voor verschillende vakken in het voortgezet onderwijs, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Duits, is een tekort aan leraren. Het is daarom belangrijk voor deze vakken meer leraren op te leiden. Leraren die een bevoegdheid wilden halen in een van de tekortvakken konden de afgelopen periode gebruik maken van de subsidieregeling Vierslagleren VO (hierna: Vierslagleren). Bij Vierslagleren worden een startende en zittende leraar aan elkaar gekoppeld, terwijl beide leraren studeren voor een (extra) bevoegdheid in een tekortvak. De startende leraar krijgt een (tijdelijke) aanstelling bij het schoolbestuur en de zittende leraar ontvangt vanuit Vierslagleren extra studieverlof bovenop het studieverlof vanuit de Lerarenbeurs. Nu de twee tranches van Vierslagleren ten einde zijn gekomen, zijn de opbrengsten van deze tranches geëvalueerd.

Voor deze evaluatie zijn leraren en schoolbesturen die hebben deelgenomen aan de regeling via een digitale enquête gevraagd naar hun ervaringen met Vierslagleren. Voor de evaluatie van Vierslagleren 2015 - 2017 hebben, van de 19 uitgenodigde schoolbesturen, 14 contactpersonen de enquête ingevuld. Daarnaast hebben 16 leraren de enquête ingevuld, waarvan zeven zittende en negen startende leraren. In de tweede tranche, Vierslagleren 2016 - 2018, hebben 39 schoolbesturen (van de 52 uitgenodigde schoolbesturen) en 84 leraren (35 startende en 49 zittende leraren, van de 154 uitgenodigde leraren) de enquête ingevuld.

Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van deze evaluatie opgesomd:

  • Voor leraren is het schoolbestuur een belangrijke bron van informatie als het gaat om de bekendheid met Vierslagleren.
  • Wordt er gekeken naar de beweegredenen om deel te nemen aan Vierslagleren, dan zijn dat voor startende leraren in beide tranches twee belangrijke redenen die meespelen: 
    - zicht op een baan
    - en de mogelijkheid om door te studeren voor een eerstegraads opleiding of een extra bevoegdheid en tegelijkertijd te kunnen werken.
  • Eén van de voorwaarden van Vierslagleren is een goede begeleiding van de startende leraar. Startende leraren die hebben deelgenomen aan de enquête blijken in de praktijk vooral begeleid te zijn door de zittende leraar met wie zij het Vierslagleren koppel vormden of door een andere leraar.
  • Vierslagleren heeft ook als doel bij te dragen aan de samenwerking tussen de deelnemende leraren op het gebied van vakverdieping en schoolontwikkeling. Leraren hebben hier vorm aan gegeven door in te zetten op het geven van feedback, kennisdeling en door elkaar steun te bieden.
  • In beide tranches geeft een groot deel van de schoolbesturen aan dat leraren dankzij Vierslagleren breder inzetbaar zijn geworden.
  • Als leraren en schoolbesturen wordt gevraagd naar hun algemene oordeel over Vierslagleren, blijkt dat zij hier beiden overwegend tevreden over zijn.

Gerelateerde onderwerpen