VOION Haganum 2144

Publicaties

Sterk Techniekonderwijs: Eerste fase

dinsdag 9 november 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Monitorgegevens en voortgang in het eerste jaar van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO)
Uitgevoerd door: Consortium ResearchNed, SEO Economisch onderzoek, ROA en Bureau Turf
Onderzoek begeleid door NRO
Datum: juni 2021

Met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) wordt in de periode 2018-2023 in totaal €500 miljoen geïnvesteerd om het technisch vmbo te versterken. Het gaat om een kwaliteitsimpuls waarbij het doel is om – in regionale samenwerking met po, mbo, bedrijfsleven- tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch aanbod in de regio te komen. In totaal zijn er 78 regio’s gevormd, waarin vmbo-scholen (binnen voorwaarden) zelf hebben kunnen bepalen hoe hun regio is samengesteld en met welke regionale partners er wordt samengewerkt aan duurzame kwaliteitsverbetering van het techniekaanbod.

Samenvattend stellen de onderzoekers dat de urgentie voor STO zich duidelijk laat zien in administratieve data op het vlak van dalende leerlingaantallen, toegankelijkheid van technisch onderwijs in het vmbo en (dreigende) docententekorten.

Tekorten techniekdocenten
Zo’n tweederde van de schoolleiders geeft aan dat zij moeite hebben met of problemen verwachten om voldoende techniekdocenten voor de klas te krijgen. Dat signaal wordt ondersteund door de cijfers. Ten opzichte van de nulmeting uit schooljaar 2017/2018 zijn er ongeveer 2,5 procent minder techniekdocenten in schooljaar 2018/2019. Techniekdocenten zijn bovendien relatief oud, met een grote vervangingsvraag tot gevolg en op basis van de recente instroom in de vijf populairste opleidingen van techniekdocenten is de komende jaren geen toename in het aantal gediplomeerden te verwachten. Het een en ander hoeft overigens niet per se te leiden tot een (groter) tekort. Ook het aantal leerlingen vertoont immers een dalende trend. Bovendien neemt het aantal uren dat een techniekdocent aan technische profielvakken besteedt toe.

Slechts in ongeveer een derde van de regio’s wordt het aanpakken van een (dreigend) docententekort als urgent ervaren. Aan het professionaliseren van zittende docenten werd vooralsnog dan ook meer aandacht besteed dan het werven van nieuwe docenten.

Download het volledige rapport onderaan deze pagina.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurde 18 november 2021 het 1e monitoringsrapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) naar de Tweede Kamer. Lees de kamerbrief over de voortgang Sterk Techniekonderwijs