VOION Haganum 2144

Publicaties

TNO-rapport werkdruk in het onderwijs

dinsdag 16 januari 2024 | Veilig en vitaal werken

Betreft: onderzoek naar werkdruk in het onderwijs gebaseerd op de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)
Uitgevoerd door: TNO
Datum: december 2023

TNO heeft onderzocht of er verschil is in werkdruk voor verschillende groepen in het onderwijs, zoals het onderwijstype, het type school, verschillende functies en achtergrondkenmerken van de werknemers. Ook onderzoekt TNO de trend in werkdruk over de afgelopen jaren (van 2018 tot en met 2022).

Conclusies:

Werknemers met de hoogste werkdruk
Wanneer er alleen naar een van de belangrijkste indicatoren van werkdruk wordt gekeken, de combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie, zit de hoogste werkdruk bij docenten in achterstandsscholen (49%). Dat ligt zowel aan een lage autonomie als aan hoge taakeisen. Deze werknemers ervaren daarnaast iets minder sociale steun en meer ongewenst gedrag van collega's.

Over het algemeen ervaren docenten meer werkdruk dan management en ondersteunend personeel. Docenten in het vo geven vaker aan dat er maatregelen nodig zijn als het gaat om werkdruk en werkstress. Ook rapporteren zij vaker dat er sprake is van een conflict op het werk. Tenslotte geven vo docenten iets vaker aan dat er sprake is van ongewenst gedrag en minder sociale steun van de leidinggevende. Die laatste verschillen zijn echter niet substantieel.

Werknemers die soms of regelmatig overwerken scoren op alle werkdrukindicatoren ongunstig. Een verklaring zou kunnen zijn dat de hoge werkdruk bij deze werknemers hen aanzet tot meer uren werk.

Werknemers waarbij de werkdruk het meest is gestegen/gedaald

Werknemers in het onderwijs verschillen niet of nauwelijks in de groei of daling van de werkdruk. Dat wil zeggen dat er op geen van de onderzochte werkdrukindicatoren substantiële trendverschillen zijn gevonden tussen po en vo, tussen de verschillende functietypes in het onderwijs en tussen diverse achtergrondkenmerken van werknemers. In het po is zowel het percentage werknemers met hoge taakeisen als met een hoge emotionele belasting enigszins gedaald, terwijl dit in het vo ongeveer gelijk is gebleven.

Een vergelijking van de trend binnen functiegroepen laat zien dat het percentage docenten met hoge taakeisen de laatste 3 jaar iets is afgenomen, terwijl het in de andere functiegroepen ongeveer gelijk blijft. Bij werknemers in het management is er een kleine afname in emotioneel zwaar werk.

Over het geheel genomen is er een afname in het ongewenst gedrag. Daarin volgen de werknemers in het onderwijs de landelijke trend.

Werknemers met de meeste burn-outklachten
De werknemers met de meeste burn-outklachten zijn docenten in het vo (34%). Daarbinnen zijn het vooral de docenten die overwerken (37%), de vrouwelijke docenten (36%) en de docenten in G5-gemeentes (35%).

Er zijn geen leeftijdsverschillen of verschillen in werkervaring. Ook docenten in achterstandsscholen rapporteren niet meer burn-outklachten dan anderen.

Werknemers waarbij de burn-outklachten het meest zijn gestegen/gedaald
Er is een lichte stijging van de burn-outklachten bij docenten in het po en een lichte daling bij docenten in het vo, maar de verschillen zijn niet groot. Een ander marginaal verschil zit in de functiegroepen. Bij het management en het ondersteunend personeel is er sprake van een lichte stijging, bij de docenten van een lichte daling.

Download het volledige onderzoek >>

Gerelateerde onderwerpen