VOION Haganum 2144

Publicaties

Van ambitie naar praktijk, ontwikkeling strategisch personeelsbeleid in het vo

maandag 24 juni 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een onderzoek naar de staat van het strategische personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: Regioplan
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum uitgave: april 2019

In het in juni 2018 geactualiseerde Sectorakkoord VO hebben het ministerie van OCW en de sector voortgezet onderwijs (i.c. de VO-raad) een afspraak gemaakt over strategisch personeelsbeleid. Schoolbesturen werken aan verdere versterking van de afstemming van het personeelsbeleid op hun onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders. Deze ambitie is vertaald in een doelstelling voor strategisch personeelsbeleid: ‘Schoolbesturen stemmen hun personeelsbeleid af op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders’.

Deze doelstelling is door een werkgroep bestaande uit het ministerie van OCW, de VO-raad, de Inspectie en experts uitgewerkt in een vijftal indicatoren waarop het strategisch personeelsbeleid moet worden afgestemd.

Indicatoren

  • externe ontwikkelingen: hierbij gaat het voornamelijk om ontwikkelingen in de marktcontext, zoals een krimpend aantal leerlingen. Ook de meer institutionele context, zoals verwachtingen vanuit de maatschappij zijn hierbij van belang.
  • onderwijskundige schooldoelen en de resultaten daarvan: dit houdt dit in dat het personeelsbeleid afgestemd moet worden op de onderwijskundige schooldoelen en de beoogde resultaten.
  • opbrengsten voor medewerkers: het gaat dan om zaken als het welzijnsniveau, werkplezier, werk-privébalans, werkdruk en vitaliteit.
  • duurzame inzetbaarheid: hierbij gaat het om het vermogen van personeel om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid en het behoud van dit werkvermogen gedurende de loopbaan.
  • kwaliteit van de implementatie van het personeelsbeleid: het meten van de kwaliteit van de implementatie van strategisch personeelsbeleid is in te delen in drie niveaus, namelijk beoogd beleid, geïmplementeerd beleid en gepercipieerd beleid.

Conclusie
Op basis van de vijf indicatoren van de sectorafspraak wordt vastgesteld dat schoolbesturen in het voortgezet onderwijs van mening zijn dat de afstemming gemiddeld genomen voldoende tot goed is. De afstemming van het strategisch personeelsbeleid op externe ontwikkelingen, onderwijskundige schooldoelen en opbrengsten voor medewerkers scoort volgens hen over het algemeen ruim voldoende tot goed. Ook indicator 5 – de kwaliteit van de implementatie van personeelsbeleid – beoordelen besturen als ruim voldoende tot goed. Vragen zijn er wel rond de afstemming op duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid van zowel schoolleiders als leraren lijkt onder druk te staan.