VOION Haganum 2144

Publicaties

Verkenning kwaliteit en positie lerarenopleidingen

dinsdag 9 januari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Verkennend onderzoek naar manieren om de kwaliteit en positie van lerarenopleidingen te versterken.
Uitgevoerd door: ministerie van OCW
Datum: december 2023

In deze verkenning is onderzocht hoe de kwaliteit en positie van lerarenopleidingen kunnen worden versterkt. Er is ook gekeken of andere vormen van regie meerwaarde kunnen hebben voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Er is een aantal beleidsopties onderzocht die door verschillende organisaties en personen zoals de Onderwijsraad en in het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) zijn aanbevolen.

De analyse is uitgevoerd door ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de hand van interviews, rondetafelgesprekken en deskresearch zijn deze bevindingen opgesteld.

De uitkomsten van de analyse zijn gegroepeerd in vier hoofdthema’s: de kwaliteit van het programma, de uitvoering van het programma, de kwaliteit van de student en de flexibiliteit.

Voor het aanpakken van de uitdagingen die zijn geschetst, wil OCW het basispad waarin het beleid dat al is aangekondigd of in gang gezet in het kader van het Werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’ voortzetten. In grote lijnen gaat dit basispad over opleidingsberaad leraren, beroepsbeeld en herijking bekwaamheidseisen, inrichting Kenniscentrum lerarenopleidingen, raamplan lerarenopleidingen, aanpak knelpunten bevoegdheden, implementatie leeruitkomsten, stroomlijnen zij-instroom, ambitie werkplekleren in Samen Opleiden naar 100%, Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren en Agenda MBO-Raad en VH ‘Meer Samen’ .

Aanvullende beleidsopties zijn:

  • Gewenste vernieuwing curriculum van de pabo.
  • Verminderen van massaliteit en administratieve last voor studenten en verhogen effectiviteit en kwaliteit van leren.
  • Vergroten van de concurrentiekracht van lerarenopleidingen en de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar voor universitaire studenten.
  • Verbeteren spreiding en overzichtelijkheid aanbod opleidingsroutes via een periodiek sectorplan lerarenopleidingen.
  • Stagefonds voor het onderwijs.
  • Pedagogisch-didactisch expertise van universiteit opgeleide leraren vergroten.
  • Vakinhoudelijke voorkennis (aanstaande) pabo-studenten verbeteren.

Download de samenvatting >>