GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Van on(der)bevoegd naar bevoegd

Inleiding

Om de kwaliteit van de lessen en het onderwijs te borgen, is in het sectorakkoord VO afgesproken dat alle lessen worden gegeven door bevoegde leraren. In het dashboard van het VO-sectorakkoord 2020 wordt gemeld dat het aandeel onbevoegd gegeven lessen de afgelopen jaren is afgenomen, terwijl het aandeel bevoegde en benoembare leraren juist is toegenomen. Er wordt nog steeds gestreefd naar 100% bevoegd gegeven lessen.

De groeiende aandacht voor bevoegdheid van leraren heeft geresulteerd in concrete handvatten waarmee u als school(bestuur) de situatie binnen uw scholen kunt verbeteren. In dit dossier Van on(der)bevoegd naar bevoegd vindt u informatie over de regelgeving, praktische handreikingen, en mogelijke stimuleringsregelingen voor docenten om een bevoegdheid te halen.

Informatie over bevoegd zijn/worden:

 • Uitleg bevoegd, benoembaar en onbevoegd
 • Weet u niet zeker of u bevoegd bent voor het vak dat u geeft? Dit kunt u controleren met de Bevoegdhedenscan van DUO
 • Schema bepalen bevoegdheid
 • Overzicht bevoegdheden met Kweekschool/PA of Pabo
 • Informatie over de verwantschapstabellen voor de kopopleiding en voor de educatieve minor
 • Specifieke vragen: Op de site van DUO vindt u het handboek onderwijsbevoegdheden met daarin informatie over onderwijsbevoegdheden, benoemingsvereisten en benoembaarheidseisen. Tevens vindt u hierin informatie over bekwaamheid, diploma's van voor 2006 en een aantal specifieke gevallen. Dit handboek wordt regelmatig bijgewerkt.
  Met vragen over onderwijsbevoegdheden en aanvragen ontheffing/bekwaamheidserkenning kunt u terecht bij de helpdesk van de afdeling Diplomadiensten van DUO. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 050-5997778 of per e-mail via diplomadiensten@duo.nl.
 • Veel vmbo-scholen zijn gestart met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Voor een aantal leraren geldt dat de huidige bevoegdheid het nieuwe profielvak niet volledig dekt. Alle vmbo-scholen en besturen hebben een brief ontvangen over de routes die leiden tot een passende bevoegdheid voor deze vakken en hoe u leraren hierbij kunt stimuleren en faciliteren (zie hiervoor https://www.platformsvmbo.nl/themas/bevoegdheden). Leraren in vaste dienst moeten hun bevoegdheid soms een nieuwe bevoegdheid halen. Zie de overgangsmaatregel op grond waarvan dit kan.
 • Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo.
  Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo zijn er sinds 2017 specifieke korte opleidingstrajecten om een brede bevoegdheid te halen voor het lesgeven in de onderbouw vmbo basis-kader. Voor meer informatie over dit opscholingstraject, zie de website van de Rijksoverheid
 • Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo. In de beleidsregel vindt u informatie over buitengewone bekwaamheid en wanneer u in bijzondere gevallen onbevoegd les mag geven in het vo.
 • Geeft u les in een niet-schooleigen vak waarvoor geen lerarenopleiding bestaat? Dan kunt u misschien erkenning van uw bekwaamheid aanvragen.

Handreiking 'Meer bevoegd gegeven lessen'
Om besturen en scholen te ondersteunen bij het terugdringen van onbevoegd gegeven lessen heeft de VO-raad een handreiking ontwikkeld. Met deze handreiking ontwikkelt u een plan van aanpak, met behulp van strategisch HRM-beleid. U vindt de handreiking (samen met andere handreikingen) op shrm.vo-raad.nl/bevoegd

Eindverslag van de Commissie Onderwijsbevoegdheden
Het ministerie van OCW had de commissie Onderwijsbevoegdheden de opdracht gegeven om aanbevelingen te doen over het verbeteren van het bevoegdheden- en opleidingsstelsel voor leraren. De commissie heeft zijn taak neergelegd maar nog wel een eindverslag opgeleverd. Lees het eindverslag ‘Hoge lat, lagere drempels’.

Format inventarisatie onbevoegde docenten en opleidingswensen
Dit inventarisatieformulier is bedoeld voor P&O'ers om inzicht te krijgen in het 'bestand' en de opleidingsbehoeften van de on(der)bevoegden binnen hun schoolbestuur.

Stimuleringsregelingen
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden zoals voor leraren die een (extra) bevoegdheid willen halen. Zo is er een subsidieregeling voor korte opleidingstrajecten en is er een uitbreiding van de zij-instroomregeling. De subsidieregeling voor korte scholingstrajecten is verlengd tot 1 januari 2024. De subsidie is aan te vragen tot en met 15 oktober 2023. Informatie over andere subsidies en tegemoetkomingen voor leraren om een (extra) bevoegdheid te halen vindt u op de website van DUO. U vindt op deze site ook informatie over de Lerarenbeurs en andere subsidies om leraar te worden.

 

Inspiratie

Onderzoeken