VOION Haganum 2144

Publicaties

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs: najaar 2021

donderdag 4 november 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Kamerbrief en voortgangsrapportage over de besteding van de extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Door: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum: oktober 2021

Scholen zijn aan de slag gegaan met de extra middelen uit het NPO om achterstanden van leerlingen weg te werken die ze als gevolg van corona hebben opgelopen. In het voortgezet onderwijs sloten de scholen 19 weken volledig en nog eens 19 weken gedeeltelijk (hybride onderwijs).

De voortgangsrapportage is gebaseerd op vragenlijsten onder schoolleiders, analyses van toetsresultaten, gegevens over doorstroom en inspectieonderzoek en twee monitoren (implementatiemonitor en macromonitor). Deze eerste rapportage geeft een beeld bij de stand van de start van het schooljaar 2021/2022. De daadwerkelijke inzet van de middelen is nog niet zichtbaar. Wel wordt er duidelijk welke maatregelen de scholen het afgelopen jaar hebben genomen.

Om leervertragingen aan te pakken zijn scholen aan de slag gegaan met gemiddeld 8 verschillende maatregelen per school uit de menukaart met bewezen effectieve interventies. Zo’n 85 procent van de basisscholen en middelbare scholen kiest voor instructie in kleine groepen van twee tot vijf leerlingen. Ook richt driekwart van alle scholen zich op het welbevinden van leerlingen. Daarnaast kiezen scholen vaak voor de inzet van onderwijsassistenten of instructeurs, die leraren ondersteunen in de klas.

Welbevinden
Schoolleiders in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om te leren, zoals motivatie, plannen, samenwerken en aandacht vasthouden. In het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs zijn de zorgen het grootst.

Vertragingen
Uit de landelijke gegevens van het voortgezet onderwijs blijkt dat er in de onderbouw soms aanzienlijke vertragingen bestaan. Dit heeft vooral betrekking op Nederlandse leesvaardigheid en rekenen, en met name in het vmbo en de havo. Scholen spelen daarop in door investering in instructie in kleinere groepen en inzet van extra onderwijsassistenten en instructeurs.

Lerarentekort bedreiging voor resultaten
De voortgangsrapportage laat ook zien waar de scholen in de praktijk tegenaan lopen bij de uitvoering van hun plannen. Dit is met name het lerarentekort, omdat het voor scholen heel moeilijk is om aan voldoende mensen te komen om de plannen uit te voeren. Extra menskracht op school is nodig, en dat vanuit een al bestaand tekort.

Volgende voortgangsrapportage NPO
Het eerstvolgende moment dat over de voortgang van het NPO gerapporteerd wordt is het voorjaar van 2022. Op dat moment kunnen de eerste effecten in beeld worden gebracht. In het voorjaar wordt besloten of het programma verlengd wordt met één of twee schooljaren.

Bekijk de Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs: najaar 2021 >>
Naar de Kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021 >>