VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Incidentenregistratie

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

De sociale en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel op school is een randvoorwaarde voor goed onderwijs en goed werk. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om structureel en systematisch die sociale en fysieke veiligheid te beschermen. De schoolleiding voert daarom een beleid dat er op is gericht ongevallen en incidenten zoveel als mogelijk te voorkomen. En, als er toch iets gebeurt, zo goed mogelijk te reageren en te leren van hetgeen gebeurd is. Een registratie van ongewenste gebeurtenissen geeft inzicht en helpt het beleid aan te scherpen.

In de module Ongevallen & Incidenten in het ArboManagementSysteem van Kader Digital kunnen scholen in het voortgezet onderwijs (gratis) incidenten én ongevallen registreren. De gebruikte definities sluiten aan bij de wetgeving.

ArboManagementSysteem
De module Ongevallen & Incidenten is onderdeel van het ArboManagementSysteem (AMS) van softwareleverancier Kader Digital. Met een account in het AMS kunt u, naast het registreren van ongevallen en incidenten, ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak maken en een Quickscan PSA uitvoeren.

 

Hoe werkt het?
In de module Ongevallen & Incidenten beschrijft u wat er is gebeurd (bijvoorbeeld een (arbeids)ongeval, verbaal of fysiek geweld, grove pesterijen, fraude, vernieling of wapen-/drugsbezit), waar en wanneer het incident heeft plaatsgevonden, en wie er (zonder namen te noemen) bij betrokken waren. Door periodiek terug te kijken op wat er is gebeurd (analyseren en evalueren), wordt inzichtelijk op welke punten uw veiligheidsbeleid (eventueel) verbeterd zou kunnen worden.

Een goede registratie levert waardevolle (beleids) informatie op. Daarom is het belangrijk afspraken te maken over wat wel en wat niet ernstig genoeg of zinvol is om te registreren. Andere afspraken die gemaakt moeten worden zijn: wie registreren ongevallen en incidenten (preventiemedewerkers, P&O'ers, medewerkers van de administratie?), wie mag wat in de registratie inzien en wie analyseert, evalueert en rapporteert? Veel scholen zullen wie wat doet al hebben geregeld.

Nog geen inloggegevens?
Werkt u op een school in het voortgezet onderwijs? Dan kunt u gratis inloggegevens aanvragen voor een account in het AMS. Voordat wij inloggegevens verstrekken, controleren wij eerst of:

  • uw bestuur of school (BRIN) al een account heeft. Per bestuur of BRIN kennen we 1 account toe. Heeft uw bestuur of BRIN al een account? Dan kunt u de accountbeheerder van uw organisatie toegang vragen tot het account;
  • uw bestuur (bevoegd gezag) al een verwerkersovereenkomst heeft getekend. In het AMS kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Om deze te beschermen, dient de bestuurder als verwerkingsverantwoordelijke, een verwerkersovereenkomst met de softwareleverancier Kader Digital te sluiten. Een getekende verwerkersovereenkomst is voorwaarde voor een account.

Direct inloggen>>

Meer informatie

Let op!
Het registratiesysteem Incidentenvenster-VO stopt per 1 januari 2024. Sinds eind oktober 2023 is het mogelijk om incidenten en ongevallen te registreren in het ArboManagementSysteem. Gebruikers van het Incidentenvenster-VO zijn hierover geïnformeerd.