GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie juni 2024

donderdag 27 juni 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de lerarenstrategie voor de kwaliteit van het onderwijs en de aanpak van het lerarentekort. Daarnaast gaan zij in op de uitvoering van een aantal moties, toezeggingen en onderzoeken. In dit nieuwsbericht lichten we enkele onderwerpen van de kamerbrief uit.

Regionale aanpak van de personeelstekorten
Op 10 juni is de subsidieregeling landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s gepubliceerd voor de vorming van onderwijsregio’s en het uitvoeren van hun activiteiten. Zoals in de regeling wordt aangegeven volgt er in het najaar meer informatie over hoe regio’s die een extra stap kunnen en willen zetten in aanmerking komen voor extra subsidie. Het doel is om in 2025 meer onderwijsregio’s te vormen, zodat er een landelijk netwerk wordt gerealiseerd. Met een landelijk dekkend netwerk wordt het voor alle scholen mogelijk om aan te sluiten bij een regionale samenwerking op de onderwijsarbeidsmarkt.

Opleidingen

Opleidingsberaad leraren
In het opleidingsberaad leraren maken lerarenorganisaties, werkgevers en hogescholen en universiteiten afspraken over de opleidingen voor leraren. De kennisbases voor de lerarenopleidingen worden herijkt en als eerste zijn de kernteams voor Nederlands/taal en rekenen/wiskunde van start gegaan. De hogescholen verwachten de nieuwe kennisbases per september 2026 in alle opleidingen te hebben verwerkt.

Bestuursakkoord flexibilisering
Het jaar 2024 staat voor lerarenopleidingen in het teken van implementatie van alle ontwikkelingen van het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen, zodat per studiejaar 2025-2026 de resultaten zichtbaar zijn binnen de lerarenopleidingen. Het eindrapport met alle resultaten wordt naar verwachting begin 2025 opgeleverd.

Meer subsidie voor het opleiden van statushouders richting de klas
Statushouders die leraar waren in hun land van herkomst en nu leraar willen worden in het Nederlandse voortgezet onderwijs worden op weg geholpen met extra geld voor de Subsidieregeling statushouders en de stap naar de klas waarmee scholen een tegemoetkoming krijgen voor de opleidings- en begeleidingskosten.

Nationale Aanpak Professionalisering Leraren (NAPL)
Begin 2024 startte de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren10 (NAPL). Het programma geeft een impuls aan de professionalisering van leraren in het po, vo en mbo. Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt en het vak van leraar aantrekkelijker gemaakt. De ambitie is dat de komende tien jaar 60.000 leraren uit po, vo en mbo via het programma meedoen aan een professionaliseringstraject.

Strategisch personeelsbeleid
Goed personeelsbeleid is belangrijk om het vak van leraar aantrekkelijk te houden en te maken. Het wetsvoorstel strategische personeelsbeleid moet daaraan bijdragen: voeren van strategisch personeelsbeleid, vaste en grotere contracten en minder externe inhuur bevorderen.

Professionaliseren

Schoolleiders
Goede schoolleiders maken het verschil. Samen met de beroepsorganisaties van schoolleiders in het po en vo en de sectorraden, wordt gezorgd voor meer samenhang in de professionaliseringsprogramma’s voor schoolleiders en wordt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wetenschappelijke kennis verzameld over leiderschap in het onderwijs. Er wordt gekeken hoe schoolleiders regionaal meer kunnen samenwerken.

Onderwijstijd
Meer dan 150 scholen hebben zich aangemeld voor de pilot onderwijstijd vo. Een deel van de scholen gaat de onderwijstijd al vanaf september anders inrichten. De rest van de scholen gebruikt aankomend schooljaar als voorbereidingsjaar en denkt in september 2025 met de andere inrichting te beginnen.

Inventarisatieonderzoek onderwijstijd vo
Met een inventarisatieonderzoek onderwijstijd vo worden voorbeelden in kaart gebracht van hoe scholen hun onderwijstijd anders kunnen indelen. In het najaar worden deze resultaten gedeeld.

Lees de Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie d.d. 20 juni 2023 >>
Lees ook het nieuwsbericht Kamerbrief Lerarenstrategie d.d. 1 juli 2022 >>