VOION Haganum 2144

Publicaties

Bestuurders aan het woord

dinsdag 12 januari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Titel: Bestuurders aan het woord
Betreft: Onderzoek naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het voortgezet onderwijs.
Auteur: drs. Doetina van Kelle MBA
Datum uitgave: december 2020

Doetina van Kelle, bestuursvoorzitter Stichting Markland College en ledenadviseur krimp & regionale samenwerking, heeft op persoonlijke titel onderzoek gedaan naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het vo. Wat werkt belemmerend en wat juist bevorderend?

Het onderzoek belicht het perspectief van kleine schoolbesturen op bestuurlijke samenwerking in de eigen regio en doet aanbevelingen om deze samenwerking te ondersteunen en te bevorderen.

Samenvatting
Bestuurders en de rol die zij innemen, zijn mogelijk de belangrijkste factor bij het al dan niet komen tot samenwerking. Dit kan betrekking hebben op bestuurlijke activiteiten als visievorming en communicatie, maar ook op de persoonlijke belangen die een bestuurder heeft. De specifieke positie die rector-bestuurders van één school hebben, is daarnaast in bepaalde gevallen hinderend bij het komen tot samenwerking en hetzelfde geldt in sterkere mate voor een bestuurswissel bij een potentiële samenwerkingspartner van de bestuurder. De hiervoor genoemde categorieën en het gevonden effect zijn, rekening houdend met het proces en de dynamiek, verwerkt tot een voorstel voor een model.

Aanbevelingen
Met het onderzoeken van het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders van één school is een bijdrage geleverd aan het vergroten van het inzicht in deze situatie. De voornaamste aanbevelingen zijn om goed naar de doelgroep op wie de verschillende beleidsmaatregelen gericht zijn te luisteren en dit zo open en onbevangen mogelijk te doen, om bestuurders in een regio niet alleen maar gezamenlijk als groep te benaderen over de gewenste samenwerking en om de Raden van Toezicht bij dit vraagstuk als een vergelijkbare doelgroep als de bestuurders te zien en hen eveneens in een vroeg stadium volledig bij de problematiek te betrekken. Daarnaast zijn per categorie van het template aanbevelingen gedaan voor interventies om het komen tot samenwerking bij bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen en te bevorderen.

Toegevoegde waarde
In het onderzoek is zichtbaar dat het waardevol is om bij dergelijke thema’s ruim aandacht te besteden aan de leefwereld van diegenen om wie het gaat en van wie een verandering wordt verwacht. Het onderzoek toont aan dat het de moeite heeft geloond goed naar de doelgroep op wie beleidsmaatregelen gericht zijn te luisteren en dit zo open en onbevangen mogelijk te doen. Het onderzoek laat ook zien dat het mogelijk, en aan te raden is, dergelijk onderzoek door een insider te laten doen, om de respondenten daadwerkelijk te bereiken en zo een zo rijk mogelijke set van data te kunnen verzamelen. Het onderzoek levert tot slot een bijdrage aan het in beeld brengen van de thema’s die van belang zijn bij het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders van één school.