VOION Haganum 2144

Publicaties

De waarde(ring) van OOP in de klas

maandag 17 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar de inzet van onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voorgezet onderwijs
In opdracht van: Het ministerie van OCW
Uitgevoerd door: MOOZ, CAOP en Centerdata
Datum: september 2022

De omvang van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs (vo) is de afgelopen jaren toegenomen, en zal waarschijnlijk op korte termijn blijven toenemen. Bij het ministerie van OCW is behoefte aan meer inzicht in de achtergrond en taken van deze groep professionals, alsmede in hun bijdrage aan de onderwijskwaliteit. Ook is er behoefte aan informatie over de uitdagingen die zich voordoen rond de inzet van OOP, inclusief de passendheid van bestaande wet- en regelgeving. Om hier meer zicht in te krijgen heeft het ministerie van OCW een verkennend onderzoek laten uitvoeren door MOOZ, CAOP en Centerdata.

Het onderzoek richt zich uitsluitend op OOP’ers die betrokken zijn bij het primaire onderwijsproces, dat wil zeggen dat ze direct contact hebben met leerlingen doordat ze in de klas en/of op een leerplein aanwezig zijn en daar bijdragen aan het leerproces. Het gaat om de volgende functies: coach (zonder onderwijsbevoegdheid), hybride professional, instructeur, klassenassistent, onderwijsassistent/docentassistent, onderwijs-/leraarondersteuner en technisch onderwijsassistent (toa). De resultaten zijn gebaseerd op administratieve data en een enquête onder schoolleiders en OOP’ers. Ook zijn er verdiepende interviews gehouden met schoolleiders, OOP’ers en docenten.

Onderdelen die aan bod komen in het onderzoek zijn:

 • Kwantitatief beeld van de groep OOP’ers
 • Taken van werktevredenheid
 • Impact op de kwaliteit van het onderwijs
 • Afwegingen, beleid en wetgeving
 • Professionalisering en doorgroei naar functie van docent

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen geformuleerd:

 • Betrek vaker OOP (ook het OOP dat niet betrokken is bij het primaire proces) in onderzoek.
 • Maak gezamenlijk duidelijke afspraken over de taken van OOP’ers.
 • Geef meer bekendheid aan de scholingsmogelijkheden uit de CAO VO.
 • Trek de verlofregeling van het OOP dat primair in de klas werkt en het OP gelijk.
 • Maak in de cao onderscheid tussen OOP dat wel of niet betrokken is bij het primaire proces.
 • Zorg voor een opleiding op maat indien OOP’ers zich willen laten omscholen tot docent.