VOION Haganum 2144

Publicaties

Evaluatie aanvullende bekostiging shrm, begeleiding en verzuim vo

dinsdag 13 december 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar inzicht in activiteiten van de middelen, betrokkenheid en afstemming van de plannen en knelpunten bij planvorming en uitvoering
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Regioplan
Datum: oktober 2022

De regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid (shrm), begeleiding en verzuim vo heeft tot doel om scholen te bewegen plannen te maken en uit te voeren die leiden tot verbeteringen op de genoemde terreinen. Het gaat hier om onderdelen uit het Sectorakkoord VO waarop in 2020 nog onvoldoende voortgang was te zien. De regeling is met ingang van 2021 in werking getreden. In de zomer van 2022 is onderzoek uitgevoerd dat inzicht moest geven in:

  • de activiteiten en inzet van middelen, de betrokkenheid en afstemming van de plannen met verschillende betrokken partijen binnen en rond de school, en de eventuele knelpunten bij planvorming en uitvoering.
  • de ontwikkeling sinds eind 2020 op de thema’s shrm, duurzame inzetbaarheid, begeleiding van startende leraren en schoolleiders en schoolverzuim.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek; analyse van jaarverslagen en verantwoordingsgegevens (XBRL-gegevens DUO); en telefonische interviews met vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen en betrokken organisaties.

Conclusies regeling
De regeling aanvullende bekostiging shrm, begeleiding en verzuim vo is in het leven geroepen om een aantal achterblijvende onderdelen uit het voormalige Sectorakkoord VO onder de aandacht te houden. Beleid en activiteiten op de thema’s zijn in de praktijk echter niet uniek te herleiden of verbonden met deze regeling. De verantwoording vindt over het algemeen niet plaats op specifieke activiteiten en er is ook sprake van andere regelingen die dezelfde of overlappende doelen beogen. Dat maakt verantwoording lastig en tijdrovend en is voor sommige besturen een reden om planvorming en verantwoording niet of op een hoger niveau te doen. De effectiviteit van de regeling is, als geïsoleerd instrument, niet goed vast te stellen.

Daarnaast is zichtbaar dat besturen werken aan strategisch personeelsbeleid en het terugdringen van schoolverzuim en hierin hun eigen keuzes maken. De middelen vanuit de regeling hebben hierbij ook een agenderende functie. Ondanks de praktische beperkingen van het onderzoek, waaronder de korte onderzoeksperiode en de impact van corona, vinden er bij besturen (afhankelijk van hun startpositie op de thema’s verschillende) ontwikkelingen plaats. Veel schoolbesturen werken aan strategische personeelsbeleid en het beperken van schoolverzuim. Corona was daarbij zowel knelpunt als stimulans. De thema’s personeelsbeleid en schoolverzuim raken zo sterk aan de kern van schoolorganisaties dat ze breder zijn dan de regeling alleen en dat ontwikkelingen op die terrein ook een langere tijdsperiode beslaan en nodig hebben.

Veel constateringen uit 2020, zoals over de uitwerking in de praktijk en het evalueren van effectiviteit van shrm-activiteiten gelden nog steeds, net als de benodigde aandacht voor verzuim(redenen) van leerlingen. Hoewel er bij een deel van de besturen discussie bestaat over de vorm van en verantwoording over de regeling, helpen de middelen uit de regeling de scholen wel om stappen te zetten.