VOION Haganum 2144

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021 - voortgezet onderwijs

woensdag 15 juni 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: beknopte samenvatting van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor het voortgezet onderwijs
Door: Voion
Datum: juni 2022

De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland, uitgevoerd door TNO. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren in Nederland. Sinds 2018 laat het ministerie van OCW de steekproef voor het po en vo uitbreiden zodat een representatief beeld van deze sub-sectoren gegeven kan worden. De NEA informeert onder andere naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Ook worden vragen gesteld over gezondheid, employability, mobiliteit en doorwerkleeftijd.

Voortgezet onderwijs
Uit de analyse van de NEA voor het voortgezet onderwijs blijkt dat 82,7% van de werknemers in het vo (zeer) tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het vo vaker voor dan in de andere sectoren in Nederland (25,5% versus 17,0%). Een grote meerderheid van de werknemers (66,0%) vindt dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig zijn in het vo, onder docenten is dit percentage zelfs 73,0%.

Sector onderwijs
In het rapport ‘NEA 2021 Tabellen sector onderwijs’ (TNO, mei 2022) worden de resultaten van de vo-sector afgezet tegen andere (onderwijs)sectoren en gepresenteerd op een tijdlijn van 2018 tot en met 2021. Binnen de vo-sector worden verschillende functies met elkaar vergeleken. Met deze resultaten ontstaat een goed beeld van hoe het met werknemers in het voortgezet onderwijs is gesteld.

Factsheet NEA 2021 voortgezet onderwijs – Voion juni 2022
NEA 2021 Tabellen sector onderwijs – TNO mei 2022
NEA 2021 Resultaten in vogelvlucht: een overzicht in woorden en figuren van de eerste resultaten van de NEA 2021, waarbij ook is gekeken naar leeftijd, geslacht en bedrijfstak (alle sectoren)