GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuw schooljaar, nieuwe collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar!

woensdag 11 oktober 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor de verlichting van werkdruk; hiervan is de helft collectief te besteden door de werknemers op de vo-scholen. Dit betekent dat dit schooljaar weer collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar zijn voor het gezamenlijk maken van werkdrukplannen. In de praktijk blijken scholen de verschillende stappen om tot een collectief werkdrukplan te komen in hun eigen tempo te doorlopen. Sommige scholen hebben nog geen gezamenlijk werkdrukplan ontwikkeld en bij sommige scholen loopt de uitvoering al enige tijd. Voion heeft voor beide stadia waarin scholen zich bevinden hulpmiddelen ontwikkeld in de vorm van koerskaarten.

Nieuwe versie KoersKaart Werkdrukplan
In het kader van de collectieve werkdrukmiddelen zijn sommige scholen er vorig schooljaar nog niet aan toe gekomen om met de organisatorische eenheden werkdrukplannen te maken. Wellicht zijn bij deze scholen de collectieve werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2022/2023 besteed ‘in de geest van’ de Cao-afspraken of is er gekozen voor ‘de korte klap’ om een aantal maatregelen uit andere (tijdelijke) subsidieregelingen te continueren met het geld van de collectieve werkdrukmiddelen. Voor deze scholen geldt dat zij met groepen werknemers in school het goede gesprek kunnen voeren om (nieuwe) werkdrukplannen te maken. De vernieuwde KoersKaart Werkdrukplan kan hierbij behulpzaam zijn.

Nieuwe KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan
Voor scholen die wel al werkdrukplannen hebben gemaakt is het goed om stil te staan bij hoe de uitvoering nu loopt. Liggen de maatregelen op schema? Zijn er al effecten te verwachten en zo ja, zien we die dan ook? Moeten er aanpassingen plaatsvinden? Alvorens de huidige maatregelen te continueren of juist nieuwe werkdrukplannen te maken, is het voor deze scholen goed om eerst de huidige maatregelen te evalueren. Voion heeft voor scholen die in dit stadium van de uitvoering zitten de KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan ontwikkeld. Via de stappen in de koerskaart kunnen werknemers met elkaar bespreken of en hoe het werkdrukplan bijgesteld moet worden.

Koerskaarten
De KoersKaart Werkdrukplan en de Koerskaart Evalueer jullie werkdrukplan zijn praktische hulpmiddelen waarmee werknemers zelf de plannen kunnen maken voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen en deze kunnen evalueren om te kijken of bijstelling noodzakelijk is. De KoersKaarten zijn ontwikkeld samen met KoersKaart, een organisatie die inmiddels ruim 150 KoersKaarten in co-creatie heeft ontwikkeld. Een KoersKaart is bedoeld om in een reeks van blokken stap voor stap het gespreksproces te doorlopen, zonder dat er een handleiding nodig is. De groep start bij 1 en alles wijst zich vanzelf. De KoersKaarten dienen als gespreksleidraad en zijn ook digitaal in te vullen.