Detail Sfeer (56) (1)

Veilig en vitaal werken

CAO VO Werkdrukmiddelen

Inleiding

Collectieve werkdrukmiddelen

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor de verlichting van werkdruk. In de CAO VO (hoofdstuk 8.6) zijn afspraken gemaakt over de besteding van dit bedrag:

  • 150 miljoen euro is individueel te besteden
  • 150 miljoen euro is collectief op school te besteden

Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor mijn school?

Collectieve werkdrukmiddelen
Cao-partijen hebben Voion gevraagd een ondersteuningsprogramma te starten voor het collectieve deel van de werkdrukmiddelen. Dit zal onder andere bestaan uit ondersteuningsmateriaal, procesbeschrijvingen, infographics, toelichtingen en goede voorbeelden. In dit dossier vindt u deze informatie. Via onze nieuwsbrief en via de sociale partners blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overgangsjaar
Voor overgangsjaar 2022/2023 is eenmalig 87,5 miljoen euro extra aan collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar. In dit overgangsjaar worden de collectieve werkdrukmiddelen, in overleg met de p(g)mr en met een actieve betrokkenheid van de werknemers, ingezet in de geest van de bestedingsafspraken. Omdat 2022/2023 een overgangsjaar is, worden er geen meerjarige verplichtingen aangegaan. Lees meer over de afspraken voor het overgangsjaar 2022/2023 >>

Tijdpad
Alhoewel iedere school de verschillende stappen om tot een collectief werkdrukplan te komen in zijn eigen tempo doorloopt, is het nadrukkelijk de bedoeling dat in schooljaar 2023/2024 het eerste collectieve werkdrukplan tot uitvoering komt. Onderstaand tijdpad geeft daarvoor houvast.

Aan de slag / Aanpak
De werknemers bepalen – binnen de door de schoolleiding en pmr bepaalde kaders - gezamenlijk waaraan de werkdrukmiddelen worden besteed. Het proces voor het verlagen van werkdruk kent op hoofdlijnen de volgende stappen:
1. Budget bepalen/Financiële kaders opstellen >>
2. Organisatorische kaders opstellen >>
3. Werkdrukplannen maken >>
4. Collectief werkdrukplan uitvoeren
5. Monitoren en evalueren