GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

CAO VO Werkdrukmiddelen

Inleiding

Collectieve werkdrukmiddelen

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor de verlichting van werkdruk. In de CAO VO (hoofdstuk 8.6) zijn afspraken gemaakt over de besteding van dit bedrag:

 • 150 miljoen euro is individueel te besteden
 • 150 miljoen euro is collectief op school te besteden

Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor mijn school?

Collectieve werkdrukmiddelen
Cao-partijen hebben Voion gevraagd een ondersteuningsprogramma te starten voor het collectieve deel van de werkdrukmiddelen. Dit zal onder andere bestaan uit ondersteuningsmateriaal, procesbeschrijvingen, infographics, toelichtingen en goede voorbeelden. In dit dossier vindt u deze informatie. Via onze nieuwsbrief en via de sociale partners blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overgangsjaar
Voor overgangsjaar 2022/2023 is eenmalig 87,5 miljoen euro extra aan collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar. In dit overgangsjaar worden de collectieve werkdrukmiddelen, in overleg met de p(g)mr en met een actieve betrokkenheid van de werknemers, ingezet in de geest van de bestedingsafspraken. Omdat 2022/2023 een overgangsjaar is, worden er geen meerjarige verplichtingen aangegaan. Lees meer over de afspraken voor het overgangsjaar 2022/2023 >>

Tijdpad
Alhoewel iedere school de verschillende stappen om tot een collectief werkdrukplan te komen in zijn eigen tempo doorloopt, is het nadrukkelijk de bedoeling dat in schooljaar 2023/2024 het eerste collectieve werkdrukplan tot uitvoering komt. Onderstaand tijdpad geeft daarvoor houvast.

Aan de slag / Aanpak
De werknemers bepalen – binnen de door de schoolleiding en pmr bepaalde kaders - gezamenlijk waaraan de werkdrukmiddelen worden besteed. Het proces voor het verlagen van werkdruk kent op hoofdlijnen de volgende stappen:
1. Budget bepalen/Financiële kaders opstellen >>
2. Organisatorische kaders opstellen >>
3. Werkdrukplannen maken >>
4. Collectief werkdrukplan uitvoeren
5. Monitoren en evalueren >>

Instrumenten

 • KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan

  Hebben jullie een werkdrukplan gemaakt voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen? En is dit het moment om stil te staan bij hoe de uitvoering nu loopt? Voion heeft voor scholen die in dit stadium van de uitvoering zitten de KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan ontwikkeld. Via de stappen in de koerskaart kunnen werknemers met elkaar bespreken of en hoe het werkdrukplan bijgesteld moet worden.

 • Koerskaart Werkdrukplan

  Voion heeft ter ondersteuning van het opstellen van de werkdrukplannen voor de collectieve werkdrukmiddelen een Koerskaart Werkdrukplan opgesteld. Via de stappen in deze koerskaart gaan deelnemers met elkaar in overleg over oorzaken van werkdruk en mogelijke oplossingen en komen ze tot maatregelen die worden opgenomen in het werkdrukplan.

 • Video’s procesbegeleiding

  Bent u benieuwd hoe u een gesprek over werkdruk praktisch en kundig aanpakt? Wilt u tips om het nog beter te doen? Deze drie video’s kunnen helpen om het gesprek goed voor te bereiden en te begeleiden.

Inspiratie

 • Met alle medewerkers aan de slag om de werkdruk structureel te verlagen

  Hoe verdeel je de collectieve werkdrukmiddelen als school? Hoe kom je tot de best passende keuzes? En hoe zorg je voor betrokkenheid onder de medewerkers? Rector Tim Neutelings en mr-leden Sandra Hommen en Linda Hayes vertellen hoe het Porta Mosana College in Maastricht dit aanpakt.

 • Collectieve werkdrukmiddelen en de rol van de gmr

  “We kunnen informeren en enthousiasmeren, maar het gebeurt op de werkvloer”. In deze bijdrage aandacht voor de wijze waarop door de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (pgmr) van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ondersteuning wordt aangeboden voor de inzet van de collectieve werkdrukmiddelen op de verschillende OMO-scholen.