VOION Haganum 2144

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) voor het voortgezet onderwijs

woensdag 7 februari 2024 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: Onderzoek naar de arbeidssituatie van werknemers. Analyse van gegevens uit de NEA voor het voortgezet onderwijs.
Bron: NEA 2022 Tabellen sector onderwijs - TNO juni 2023
Uitgave: Voion
Datum: februari 2024

De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland, uitgevoerd door TNO. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren in Nederland. Sinds 2018 laat het ministerie van OCW de steekproef voor het po en vo uitbreiden zodat een representatief beeld van deze sub-sectoren gegeven kan worden. De NEA informeert onder andere naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Ook worden vragen gesteld over gezondheid, employability, mobiliteit en doorwerkleeftijd.

Voortgezet onderwijs
Uit de analyse van de NEA voor het onderwijs blijkt dat 79,3 % van de werknemers in het vo (zeer) tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-outklachten in het vo vaker voor dan in de andere sectoren in Nederland (29,5% versus 19,7%). Een grote meerderheid van de werknemers (64,6% versus 41% landelijk) vindt dat er (extra) maatregelen tegen werkdruk nodig zijn in het vo, onder docenten is dit percentage zelfs 73,7%.

Grensoverschrijdend gedrag komt vooral van derden. Vooral docenten komen in aanraking met ongewenst gedrag. Voor schoolleiding zijn geen cijfers bekend. Een kwart van de vo-werknemers is van mening dat er extra aandacht moet zijn voor passende maatregelen.

In de factsheet NEA 2022 over het voortgezet onderwijs vindt u een selectie van de resultaten van het NEA-onderzoek voor leidinggevenden, docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs.

In het TNO-rapport ‘NEA 2022 Tabellen sector onderwijs’ worden de resultaten van de vo-sector afgezet tegen andere (onderwijs)sectoren. Binnen de vo-sector worden verschillende functies met elkaar vergeleken. Met deze resultaten ontstaat een goed beeld van hoe het met werknemers in het voortgezet onderwijs is gesteld.