GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Gebruik eigen ervaring bij opstellen coronadraaiboek en RI&E

dinsdag 6 september 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs hebben sociale partners besloten om, bij een eventuele opleving van het coronavirus, vooralsnog de (inmiddels vervallen) coronanorm niet meer opnieuw op te nemen in de Arbocatalogus-VO. De Arbowet blijft echter onverkort van kracht. Dit betekent dat bij een wijziging van het besmettingsrisico door corona, ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aangepast moet worden.

Sectorplan COVID-19
Op 1 juli 2022 is de ministerraad akkoord gegaan met het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs. Een van de uitgangspunten van het Sectorplan COVID-19 is dat ook bij een opleving van het coronavirus, leerlingen fysiek naar school blijven gaan. Het Sectorplan COVID-19 beschrijft daartoe - op basis van het aantal besmettingen - vier scenario’s, van weinig tot geen corona-besmettingsrisico (donkergroen) tot en met een groot corona-besmettingsrisico (rood).

Bekijk de afbeelding van het Sectorplan COVID-19 po en vo in goede kwaliteit >>

Draaiboeken
Voor elk van de vier scenario’s beschrijft het Sectorplan COVID-19 globaal de standaardmaatregelen. Van scholen wordt verwacht dat ze die globale maatregelen, mede op basis van hun eerdere ervaringen, voor 1 oktober a.s. vertalen naar hun eigen specifieke situatie en deze beschrijven in een draaiboek. Zo zijn scholen voorbereid en weten ze in de verschillende scenario’s welke maatregelen ze moeten nemen. 

Het kabinet bepaalt wanneer op- of afgeschaald wordt naar een ander scenario in het Sectorplan COVID-19. Uiterlijk binnen één werkweek na het in werking treden van een scenario, moeten scholen de bijbehorende maatregelen uit het draaiboek invoeren. Een afgeroepen scenario blijft minimaal twee weken geldig. Snelle wisselingen in de geldende maatregelen worden daarmee voorkomen waarmee het naleven van de maatregelen gemakkelijker is en het draagvlak behouden blijft.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Naast het Sectorplan COVID-19 (incl. draaiboek) blijft de Arbowet echter onverkort van toepassing. Dit betekent dat bij een wijziging van het besmettingsrisico door corona, ook de RI&E met bijbehorende Plan van aanpak moet worden aangepast aan de veranderde actuele situatie. Het is dan ook aan te bevelen deze actualisering op te nemen als onderdeel in het draaiboek. Het moment dat het risicoscenario uit het Sectorplan COVID-19 verandert, is dan tevens het signaal om de RI&E aan te passen. Sociale partners bekijken op dit moment of het helpend is dat Voion daarvoor een nieuwe checklist opstelt.

Verschillen draaiboek en RI&E
Verschil met het coronadraaiboek, waarvoor instemming van de mr (d.w.z. de ouder-, leerling-, en personeelsgeleding) is vereist, is dat de (verdiepende) RI&E mét Plan van aanpak alleen instemming van de pmr (d.w.z. de personeelsgeleding van de mr) vereist én goedkeuring door een arbo-kerndeskundige (in dit geval een arbeidshygiënist).

Ook kan het moment waarop een bepaald scenario van kracht wordt, verschillen tussen het draaiboek en de verdiepende RI&E. Bij het draaiboek wordt het van toepassing zijnde scenario immers bepaald door het kabinet, terwijl bij de (verdiepende) RI&E de feitelijke risicosituatie op school bepaalt welk scenario van toepassing is. Theoretisch kan het dus zo zijn dat er bij een door het kabinet landelijk afgekondigd donkergroen scenario, er regionaal een corona-uitbraak is die vanuit de risico-inschatting op school noodzaakt tot het invoeren van strengere maatregelen. In de praktijk lijkt deze situatie echter onwaarschijnlijk en zullen draaiboek en verdiepende RI&E doorgaans parallel lopen.

Tenslotte, de (verdiepende) RI&E richt zich alleen op maatregelen om het besmettingsrisico in en rond de school te verkleinen, terwijl in het draaiboek ook zaken opgenomen (kunnen) worden die te maken hebben met de voortgang van het onderwijs (roosteraanpassingen, vervoersafspraken enz.).

Eigen schoolervaring
Voor wat betreft de uitvoerbaarheid van de maatregelen heeft iedereen op school tijdens de coronapandemie kunnen ervaren welke coronamaatregelen op welke schoollocatie goed of niet goed werkten. Gebruik al deze ervaringen, na een kritische evaluatie op (on)gewenste effecten en bijstelling daarvan, om in het draaiboek én de (verdiepende) RI&E de juiste maatregelen te nemen om het besmettingsrisico op school te minimaliseren.

Downloads: