Arbo Vo 192

Veilig en vitaal werken

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Inleiding

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Uw werknemers mogen niet ziek worden van het werk en u moet ongelukken op de werkvloer voorkomen. U moet dus weten welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw school aanwezig zijn. En of de aanpak ervan effectief is. Het overzicht van alle risico’s in uw instelling en de ernst van die risico’s wordt de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak. Hierin is voor elk van de gevonden risico’s beschreven hoe u dat risico wegneemt of beheersbaar maakt.

Door het bieden van informatie, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden ondersteunt Voion scholen om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de vo-sector. 

Instrumenten

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

Inspiratie

Onderzoeken

 • NEA 2017 Uitsplitsing naar het voortgezet onderwijs

  De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector.

 • De Staat van arbeidsveiligheid

  De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten, door de Inspectie SZW