GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Prinsjesdag 2023: wijzigingen sociale zekerheid

woensdag 20 september 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht voor mensen met een laag tot middeninkomen of een uitkering, en grote gezinnen te verbeteren. Daarom investeert het kabinet volgend jaar €2 miljard in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving en om armoede te voorkomen. Dit hebben ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aangekondigd in hun begrotingsvoorstel, dat aan de Tweede Kamer is voorgelegd.

Arbeidsmarkt
Werk moet lonen en zekerheid bieden, zodat je plannen voor de toekomst kunt maken. Werkenden met lage of middeninkomens gaan minder belasting betalen: de arbeidskorting gaat omhoog. Daarnaast werkt het kabinet verder aan de hervormingen op de arbeidsmarkt, zodat werkenden sneller een vast contract krijgen en weten waar ze aan toe zijn qua rooster en inkomen. Ook gaat de aanpak van misstanden bij arbeidsmigranten onverkort door.

Het kabinet blijft het belangrijk vinden dat mensen zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Voor de periode van 2024 tot en met 2027 komt een bedrag van €73,5 miljoen beschikbaar ter bevordering van individuele scholing van burgers.

De overige wijzigingen in een oogopslag:

  • Tijdelijke maatregel beoordelen op verdiensten: Momenteel wordt de tijdelijke maatregel ‘beoordelen op verdiensten’ nader uitgewerkt. Met deze maatregel wordt de WIA-claimbeoordeling anders vormgegeven om de mismatch bij sociaal medisch beoordelen te verkleinen. Dit heeft als gevolg dat er tijdelijk meer en hogere WIA-uitkeringen worden verstrekt.
  • Aanpak tekort aan bedrijfsartsen: Het demissionair kabinet hecht er waarde aan ook in 2024 te blijven investeren in de kwaliteit van de bedrijfsarts en de arbeidsgerelateerde zorg.
  • Verlenging tijdelijke maatregel kwijtschelding voorschotten: De tijdelijke maatregel waarbij voorschotten niet teruggevorderd worden als ze niet verrekend kunnen worden met een andere uitkering wanneer blijkt dat werknemers bij de claimbeoordeling geen recht op een WIA-uitkering hebben, wordt verlengd met een jaar (tot en met 2024).
  • Verlenging maatregel vereenvoudigde claimbeoordeling 60+: Om de mismatch bij sociaal medisch beoordelen te verkleinen is het streven om in 2024 de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers voort te zetten.
  • Invoering maatregel loonloze tijdvakken door WW-uitkering in WIA referteperiode: In het kader van het wegnemen van hardheden in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), wordt een maatregel uitgewerkt om in 2024 voor een specifieke groep uitkeringsgerechtigden een wijziging aan te brengen in de dagloonsystematiek. De hoogte van de WIA-uitkering wordt vastgesteld op basis van het inkomen uit het verleden. Daartoe wordt iemands dagloon vastgesteld. Voor mensen die een WW-uitkering ontvangen in de WIA referteperiode (het jaar voorafgaand aan ziekte), valt dat dagloon lager uit omdat de WW-uitkering met een maand vertraging wordt uitbetaald. Daardoor kan een periode ontstaan waarin geen loon is ontvangen (een loonloos tijdvak) en dat heeft een verlagend effect op het dagloon. Dit wordt als een hardheid ervaren en daarom wordt een maatregel genomen waarmee het dagloonverlagende effect teniet wordt gedaan.
  • IOW verlenging: Alhoewel het steeds beter gaat met de arbeidsparticipatie van 55+’ers, is er nog veel te doen. Omdat een groot deel van de maatregelen een gedegen aanpak op de langere termijn inhoudt, is het kabinet voornemens de IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) met vier jaar te verlengen om de terugval in inkomen voor deze groep te blijven dempen.
  • Invoering minimumuurloon: Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. In de huidige WML geldt één vast minimummaandloon, terwijl de omvang van een voltijds dienstverband per sector kan verschillen (36, 38 of 40 uur). Dat leidt er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon geldt dan bij een dienstverband van minder dan 40 uur.
  • Participatiewet in Balans: Het kabinet startte met het programma Participatiewet in balans om de balans tussen vertrouwen, verplichtingen, ondersteuning en de menselijke maat terug te krijgen in (de uitvoering van) de Participatiewet.
  • Tegemoetkoming asbestslachtoffers: werknemers die lijden aan de ziekte maligne mesothelioom of asbestose als gevolg van blootstelling aan asbest tijdens het werk, kunnen een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TAS.