GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Vissen in eigen vijver loont

dinsdag 13 december 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op 23 november vond in het Beatrix theater Utrecht het jaarlijkse congres van de VO-raad plaats. Het Expertisepunt LOB en Voion verzorgden op deze dag de workshop ‘Vissen in eigen vijver’, met als voornaamste thema: de leerlingen die nu in de klas zitten zijn de potentiële leraren van de toekomst.

Onderzoek naar uitstroom van leerlingen
Uit onderzoek van ResearchNed (2022) blijkt dat het percentage leerlingen dat voor een lerarenopleiding kiest het grootst is op de havo. Wel zijn er grote verschillen tussen scholen: het aandeel per school met betrekking tot doorstroom naar een lerarenopleiding varieert tussen 0 en bijna 23 procent. Deze verschillen zijn blijvend over meerdere jaren. Het is daarom belangrijk dat scholen nadenken over hoe loopbaanontwikkeling een plek vindt in het onderwijs, welke loopbaanactiviteiten bijdragen aan de oriëntatie op het leraarschap en welke kansen er zijn om deze activiteiten te versterken of uit te breiden.

Inzichten en adviezen
Samen met circa 35 schoolbestuurders, directeuren, rectoren en andere onderwijsprofessionals zijn Voion en het Expertisepunt LOB (loopbaanontwikkeling en -begeleiding) hierover met elkaar in gesprek gegaan. Na het zien van een aantal inspirerende voorbeelden uit de regio, zoals een vlog van een docent van het college De Populier, die terugkwam naar haar ‘eigen oude school’, het traject High potentials voor de klas van de RAP regio West-Brabant en het tutoringsprogramma van de RAP regio Zwolle, deelden de aanwezigen hun inzichten over de mogelijke kansen die er zijn rondom LOB in hun eigen onderwijspraktijk, schoolbestuur of regio. Er werd onder andere gesproken over het creëren van hybride banen, samen opleiden, over stageplekken in de bovenbouw van het vmbo en het stimuleren van de docent als rolmodel.

De workshop werd afgesloten met een aantal adviezen van het Expertisepunt LOB over het versterken van loopbaanontwikkeling:

Ook ontvingen de deelnemers een factsheet met daarin de belangrijkste tips uit het onderzoek van ResearchNed om de doorstroom naar de lerarenopleidingen te bevorderen. Want vissen in eigen vijver loont!

Luistertip: Zijn de docenten op de scholen die veel doorstroom naar de lerarenopleiding hebben meer ambassadeur van hun vak dan op die andere scholen? In de podcast Zin in lesgeven: Het goede voorbeeld vertellen twee docenten van het Haagse Lyceum De Populier over hoe zij leerlingen helpen bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Ook Karina Baarda van het Expertisepunt LOB reageert op het gesprek. Luister de podcast >>