GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Werkdruknorm goedgekeurd door Nederlandse Arbeidsinspectie

woensdag 15 februari 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion heeft de norm Voorkomen en beperken van werkstress in de Arbocatalogus-VO aangepast aan de hand van de actuele wetgeving en de ‘huidige stand van techniek en professionele dienstverlening’ en opnieuw voorgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De uitkomst van de toets van de NLA is positief. Dit betekent dat de NLA deze norm zal gebruiken als referentiekader bij haar inspecties in het voortgezet onderwijs.

De Arbowet verplicht de werkgever te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoe u als werkgever in het voortgezet onderwijs aan de Arbowet kunt voldoen staat in de Arbocatalogus-VO. De werkdruknorm bevat de afspraken gemaakt door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Dit zijn minimumeisen voor het voorkomen en beperken van werkstress. Zo staat bijvoorbeeld in de norm dat de werkgever een beleid voert gericht op het voorkomen en als dat niet mogelijk is, beperken van het risico op werkstress.

De NLA controleert of de beschreven invulling dusdanig is dat daarmee het bedoelde wettelijk Arbowet-artikel wordt nageleefd. In 2019 heeft de NLA het toetsingskader waaraan normen in de Arbocatalogi moeten voldoen aangescherpt. Om aan dit bijgestelde toetsingskader te voldoen is in de nieuwe werkdruknorm nadrukkelijker beschreven wat een werkgever of werknemer moet doen. Voor de werkdruknorm betekent dit dat beschreven staat welke onderdelen in het werkdrukbeleid moeten worden opgenomen. En ook de verschillende onderdelen zijn verder uitgewerkt in de werkdruknorm.

De positief getoetste werkdruknorm wordt opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019.

Bekijk de norm Voorkomen en beperken van werkstress in de Arbocatalogus-VO >>

Arbeidsinspectie bezoekt scholen over werkdruk
De Nederlandse Arbeidsinspectie zal dit jaar ongeveer 40 scholen in het voortgezet onderwijs inspecteren. Het doel van deze inspecties is om zicht te krijgen op wat werkgevers in het voortgezet onderwijs doen om de ervaren werkdruk van docenten structureel te verminderen. Tijdens deze inspecties wordt onderzocht welke risico’s er door de scholen zelf zijn geïnventariseerd en welke maatregelen genomen zijn om werkdruk zoveel mogelijk te beheersen.

Er zal bij de inspectie niet alleen gekeken worden of er op papier voldaan wordt aan de Arboregels, maar ook in hoeverre de getroffen maatregelen in de praktijk tot positieve resultaten hebben geleid. De maatregelen die een goed resultaat hebben opgeleverd, kunnen (geanonimiseerd) dienen als voorbeeld voor andere scholen.

Binnenkort ontvangen de scholen die in de steekproef vallen een brief van de Nederlandse arbeidsinspectie waarin de inspectie wordt aangekondigd