GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses

dinsdag 14 februari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op basis van data van Centerdata van december 2022 hebben we nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan onze website. De analyses geven inzicht in de prognoses voor de werkgelegenheid voor leraren en de te verwachten tekorten aan leraren (onder andere per vak) voor de periode 2022 tot en met 2027.

Werkgelegenheid
De vraag naar leraren, de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Door de verwachte afname van het aantal leerlingen in de komende jaren, wordt verwacht dat de landelijke vraag naar leraren ook zal afnemen. In 2022 was de verwachte werkgelegenheid 60.092 fte, in 2027 is dat 58.442 fte.

Landelijk is de afname in werkgelegenheid 2,7 procent. Er zijn regio’s waar de werkgelegenheid sterker zal afnemen dan het landelijk gemiddelde. De Achterhoek is hierin koploper met 11,4 procentpunt in 2027 ten opzichte van 2022. In enkele regio’s wordt er geen afname, maar een toename in de werkgelegenheid verwacht. In de Haaglanden is de verwachte toename 5 procentpunt ten opzichte van 2022.

Verwachte tekorten 
De onvervulde vraag is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Met andere woorden, dit is het aantal fte waarvan wordt verwacht dat deze niet kunnen worden ingevuld. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2027 landelijk een tekort van ruim 2.202 fte aan leraren te wachten. In de regio Amsterdam wordt in 2027 een tekort van 134 fte verwacht. In Midden-Limburg wordt de onvervulde vraag geschat op 19 fte.

De relatieve onvervulde vraag is de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dit geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. In de regio Midden-Holland ligt dit percentage in 2027 op 5,4 procent, wat van alle regio’s het hoogst is. In regio Zwolle wordt het percentage in 2027 geschat op 2,5 procent, het laagste van alle regio’s.

Scenariomodel-VO
Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Dit instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken.