GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Commissie Onderwijsbevoegdheden van start

dinsdag 25 februari 2020 |

Volgend op het in 2018 uitgebrachte advies van de Onderwijsraad 'Ruim baan voor leraren' is op 17 februari 2020 de commissie Onderwijsbevoegdheden gestart onder leiding van voorzitter Paul Zevenbergen. De commissie Onderwijsbevoegdheden onderzoekt hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dat doet de commissie in opdracht van het kabinet op voorstel van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob.

De commissie heeft de opdracht gekregen om te adviseren over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel: het geheel van regels en procedures rond het behalen van een bevoegdheid. Door ruimte te maken voor meer gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden, kunnen deze beter aansluiten bij datgene wat het onderwijs nodig heeft. Daarmee kan ook ruimte ontstaan voor meer circulaire carrières en mobiliteit. Dit vraagt om bevoegdheden en lerarenopleidingen waarin structureel ruimte is voor loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren. De commissie gaat zich buigen over nieuwe bevoegdheden voor het primair, voortgezet, speciaal  en middelbaarberoepsonderwijs. Ook zal de commissie vorm geven aan de verschillende routes hoe een student de nieuwe bevoegdheid kan gaan halen.

Het recent verschenen rapport Naar een stelsel met toekomst– bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs biedt relevante aanknopingspunten voor specifiek het vo, waar de commissie op voort kan bouwen. De commissie vraagt ook om input van leraren, lerarenopleiders, instructeurs, leraarondersteuners, schoolleiders, schoolbestuurders en interne begeleiders. Voorzitter Paul Zevenbergen: “We organiseren de komende tijd verschillende manieren om met zoveel mogelijk mensen die het onderwijs werken, in gesprek te gaan. Ik roep alle betrokkenen op om zijn of haar ideeën op dit onderwerp met ons te delen. Alleen dan kan de commissie een advies opleveren waar leraren én leerlingen baat bij hebben”.

De commissie moet voor de zomer met een tussenadvies komen, en eind dit jaar met haar definitieve aanbevelingen.

Download de kamerbrief d.d. 14 februari 2020.