GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Resultaten Banenafspraak publieke sectoren

donderdag 5 januari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Minister Hanke Bruins Slot van BZK heeft de Tweede en de Eerste Kamer geïnformeerd over de voortgang van de werkagenda’s Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren. Het ministerie van BZK monitort de voortgang en informeert elk jaar de Tweede Kamer.

In de Banenafspraak hebben de overheids- en onderwijssectoren uitgesproken dat het belangrijk is om mensen uit de doelgroep een baan te bieden in hun organisaties en zo volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. De sector overheid (inclusief voortgezet onderwijs) heeft zich verplicht om voor 2027 25.000 extra banen te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aantallen blijven achter
In de Kamerbrief informeert minister Bruins Slot de Kamer over de rapportages van de publieke sectoren over de realisatie van 2021. Daaruit blijkt dat nog steeds niet alle sectoren een volledig inzicht hebben in de cijfermatige voortgang. Alle rapportages naast elkaar leggend komt naar voren dat de gerealiseerde aantallen banen bij de meeste sectoren achterblijven. 

Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag
Het ministerie van OCW gaat vanaf verslagjaar 2022 scholen verplichten om te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Zo kan worden gemonitord hoeveel banen er door schoolbesturen in het funderend onderwijs gerealiseerd zijn en welke acties schoolbesturen hebben ondernomen op de banenafspraak. 

Goede voorbeelden
Minister Bruins-Slot noemt in haar brief het Lerend netwerk onderwijswerkgevers en het katern Samen werken – Inclusief werkgeverschap in het onderwijs waarin de kennis en ervaringen uit het project Baanbrekers wordt gedeeld. Ook geeft ze het voorbeeld Noorderwijzer Inclusief van achttien schoolbesturen in Drenthe en Groningen. Lees hierover meer in het artikel Samenwerkende scholen in Drenthe werken aan inclusie

Daarnaast wordt ook over de sectoren heen samengewerkt. De minister noemt het bovensectorale initiatief ‘Op naar de 25.000 banen’ als een goed voorbeeld van hoe overheids- en onderwijswerkgevers niet alleen afzonderlijk maar ook gezamenlijk optrekken.