GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Werknemers met een arbeidsbeperking

Inleiding

Een inclusieve werkgever biedt werkgelegenheid aan werknemers met een arbeidsbeperking: mensen voor wie de arbeidsmarkt tot nu nog op grotere afstand staat. In Nederland hebben we 2,1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. In representatief samengestelde schoolorganisaties is ook deze doelgroep onderdeel van het onderwijsteam.

Banenafspraak
In de Banenafspraak hebben de overheids- en onderwijssectoren uitgesproken dat het belangrijk is om mensen uit de doelgroep een baan te bieden in hun organisaties en zo volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. De sector overheid (inclusief voortgezet onderwijs) heeft zich verplicht om om voor 2027 25.000 extra banen te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs vallen onder deze doelgroep. Met de afspraak worden ook meer baankansen gecreëerd voor deze doelgroep.
Op de website van de VO-raad leest u meer over wat de banenafspraak betekent voor het voortgezet onderwijs.

Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag
Het ministerie van OCW gaat vanaf verslagjaar 2022 scholen verplichten om te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Katern Samen werken – Inclusief werkgeverschap in het onderwijs
In het project Baanbrekers ondersteunden de VO-raad en PO-Raad individuele schoolbesturen bij het realiseren van de banenafspraak. In het katern Samen werken – Inclusief werkgeverschap in het onderwijs, delen zij de kennis en ervaringen uit het project en bieden ze inzicht in hoe schoolleiders of bestuurders vorm kunnen geven aan inclusief leiderschap en inclusief werkgeverschap.

Lerend netwerk onderwijswerkgevers
In vervolg op het project Baanbrekers is van uit de Normaalste Zaak een netwerk van onderwijswerkgevers opgericht. Het lerend netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, zoals bestuurders, HR-medewerkers en directeuren, die met het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak hun onderwijsorganisatie willen versterken. Schoolbestuurders en HR-medewerkers die met anderen willen leren hoe zij invulling kunnen geven aan de wet Banenafspraak, kunnen zich aanmelden bij het onderwijsnetwerk van de Normaalste Zaak. Het netwerk onderwijswerkgevers komt maandelijks bij elkaar.

Werkgeversservicepunt (WSP)
De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt altijd via het Werkgeversservicepunt. Het WSP is verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening. Het WSP is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en vaak SW. Hoe die werkgeversdienstverlening er precies uitziet, kan per arbeidsmarktregio verschillen. Want de arbeidsmarkt is in iedere regio weer anders. Bekijk het overzicht van WSP-en

Doelgroepregister en kandidatenverkenner banenafspraak
Mensen met een arbeidsbeperking die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak worden opgenomen in een doelgroepregister. Werkgevers die willen weten of een werknemer of sollicitant is opgenomen in het doelgroepregister, kunnen dit opvragen bij UWV via het werkgeversportaal. Meer informatie over het doelgroepregister leest u in het Kennisdocument onder aan deze pagina. 
Het UWV lanceerde in november 2016  de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen in die verkenner direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is. Met één muisklik wordt passend contact geregeld. Voor meer informatie: www.werk.nl/kandidatenverkenner

Werkanalyses en praktijkverhalen voortgezet onderwijs
Een aantal vo-scholen heeft laten onderzoeken welke functies, werkzaamheden of taken in de organisatie geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Kijk op de pagina Werkanalyses voortgezet onderwijs voor meer informatie en de voorbeelden van werkanalyses van vo-scholen en meer praktijkverhalen met de banenafspraak.

Inspiratie

Onderzoeken