GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie

vrijdag 28 juli 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de lerarenopleidingen. Zij bespreken daarbij onder meer de vorming van onderwijsregio’s, strategisch personeelsbeleid en de keuzes rondom bevoegdheden, beroepsbeeld, beroepsgroepvorming en onderwijstijd. In de brief staat wat de ministers doen om het beroep leraar zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Instroom lerarenopleidingen daalt
Uit brief blijkt dat de instroom in de tweedegraads lerarenopleidingen het afgelopen jaar is gedaald met bijna 10%. De instroom in tekortvakken geeft extra reden tot zorg, met een daling van 13%.

Aankondiging onderzoek
De ministers geven aan een verkenning en analyse te doen om in oktober maatregelen te presenteren die de kwaliteit en positie van lerarenopleidingen versterken. Ze spreken hiervoor met experts en het onderwijsveld en kijken naar de adviezen uit rapporten van de afgelopen tijd. Gelijktijdig loopt een analyse van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) hoe de signalen van de Onderwijsraad over de kwaliteit zich verhouden tot recente positieve accreditaties. In september start de Onderwijsraad een adviestraject over hoe de lerarenopleidingen kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit advies wordt in 2024 verwacht.

Aantrekkelijkheid beroep
De ministers spreken zich in de brief ook uit over de hoge status die leraren en schoolleiders voor hen al hebben. Ze realiseren zich namelijk dat het beeld van leraren en schoolleiders ertoe doet. Omdat het mede bepaalt hoe we onderwijspersoneel behouden en hoeveel nieuwe mensen ervoor kiezen om in het onderwijs te gaan werken. 

In de brief staan stappen die zijn gezet om het beroep leraar aantrekkelijker te maken zoals o.a.:

  • De lerarenbeurs met vijf jaar is verlengd en dat op de beurs voor komend schooljaar door velen is gereageerd.
  • Dat nu ook schoolbesturen in het vo subsidie kunnen aanvragen voor het opleiden van ondersteunend personeel tot leraar;
  • Dat de Realisatie-eenheid (RE) is ingericht. De opdracht van de RE is om met het onderwijsveld uiterlijk eind 2024 te komen tot een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s, met de regio’s toetsbare resultaatafspraken te maken over maatregelen die het personeelstekort terugdringen én de monitoring en evaluatie van deze aanpak op te zetten.
  • Dat besturen in het voortgezet onderwijs vanaf het nieuwe schooljaar een tegemoetkoming in de kosten kunnen aanvragen voor het opleiden van statushouders tot bevoegde leraren.
  • Dat een pilot onderwijstijd in het vo start met het inroosteren van minder onderwijstijd binnen de huidige wettelijke kaders.

Lees de Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie d.d. 20 juni 2023 >>
Lees ook het nieuwsbericht Kamerbrief Lerarenstrategie d.d. 1 juli 2022 >>