Voion Elzen Kees Winkelman 4145

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dat plan op te nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. De school stelt het plan samen met de (g)mr op (d.w.z. de personeels-, ouder- en leerlinggeleding van de mr). De (g)mr heeft instemmingsrecht. Een schoolveiligheidsplan bevat bijvoorbeeld:

  • preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij overtreding
  • procedures bij incidenten en registratie van incidenten
  • afspraken over opvang van slachtoffers en aangifte bij misdrijven
  • afspraken over de aanstelling van een functionaris, bijvoorbeeld een coördinator veiligheid of intermediair agressie & geweld en scholing van personeel

De Onderwijsinspectie heeft het thema veiligheid nadrukkelijk opgenomen in het toezichtkader. Inspecteurs letten onder andere op de volgende zaken:

  • Is er inzicht in de aard en omvang van onveiligheidsincidenten?
  • Is er inzicht in de veiligheidsbeleving bij personeel en leerlingen?
  • Heeft de school een preventief en curatief veiligheidsbeleid?

Omdat (sociale) veiligheid een heel belangrijk thema in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is, komen deze onderwerpen terug in het (vanuit de Arbowet verplichte) plan van aanpak.

Opstellen van een schoolveiligheidsplan
Meer informatie over het opstellen van een veiligheidsplan kunt u vinden in het Digitale Veiligheidsplan van Stichting School & Veiligheid. Met deze online-tool kunt u het veiligheidsbeleid binnen uw school in beeld brengen. Het Digitaal Veiligheidsplan is voor iedereen die bij de school betrokken is een levend document en biedt inzicht in wat op orde is en wat nog aandacht behoeft, waarbij aangegeven is waartoe de school wettelijk verplicht is. Het zet u aan om het handelen van alle betrokkenen te verankeren en zo het veiligheidsbeleid te ‘borgen’.

Aan de slag met een schoolveiligheidsbeleid? Kijk dan in het handboek Agressie en Geweld en in de Arbocatalogus-VO.