Voion Elzen Kees Winkelman 4145

Schoolveiligheidsbeleid

In de Arbocatalogus-VO staat dat scholen beleid moeten voeren gericht op veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld. De school stelt het plan samen met de (g)mr (d.w.z. de personeels-, ouder- en leerlinggeleding van de mr) op. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in de  CAO VO. Het schoolveiligheidsbeleid omvat minimaal de volgende onderdelen:

 • Visie op de aanpak agressie, geweld, pesten, racisme, seksuele intimidatie en homo-intimidatie.
 • Concrete doelstellingen van het beleid met streefwaarden.
 • Gedragsregels (huisregels/schoolnorm voor acceptabel gedrag).
 • Handhavings-, sanctie- en aangiftebeleid.
 • Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in geval van een incident. 
 • De preventieve maatregelen die de school neemt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en schoolveiligheid te bevorderen.
 • Registratie van incidenten.
 • Klachtenregeling.
 • Voorlichting, instructies en/of trainingen.
 • Opvang en nazorg bij een incident.
 • Informatievoorziening na een incident schoolintern en extern.
 • Het verhalen van schade op de dader.

Idealiter is het schoolveiligheidsbeleid vertaald in een schoolveiligheidsplan.