GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor uw school?

dinsdag 15 november 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de verlichting van werkdruk. 50% van de werkdrukmiddelen die de school ontvangt wordt via de collectieve aanpak uitgegeven. In de CAO VO zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze middelen. Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor uw school?

De werknemers zijn hierbij gezamenlijk aan zet en gaan met elkaar in overleg over het nemen van maatregelen om de werkdruk te verminderen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan extra ondersteuning in de klas, ten behoeve van leerlingenbegeleiding of om de lasten van bepaalde taken te verminderen (zoals mentoraat of surveillance). Van belang is in ieder geval dat steeds gekeken wordt naar de school specifieke situatie, zodat werknemers daar zoveel mogelijk in staat gesteld worden om te doen wat ze het beste doen; het verzorgen van goed onderwijs.

Werkdrukplannen maken voor schooljaar 2023/2024
In de tweede helft van 2022 bepalen de schoolleiding en de p(g)mr de kaders voor de besteding van de collectieve middelen. Daarna stellen de werknemers – binnen de vastgestelde kaders – gezamenlijk (binnen hun organisatorische eenheid) de werkdrukplannen op. Deze deelplannen worden uiteindelijk door de schoolleiding en de p(g)mr samengevoegd tot een collectief werkdrukplan voor de hele school dat vervolgens zal worden uitgevoerd. 

Ondersteuningsmateriaal
Cao-partijen hebben Voion gevraagd ondersteuningsmateriaal te maken voor het collectieve deel van de werkdrukmiddelen. Tot nu toe zijn de volgende materialen ontwikkeld:

  • Lees in deze folder op hoofdlijnen wat de cao-afspraken voor uw school betekenen.
  • Op de website van Voion worden in het dossier CAO VO werkdrukmiddelen alle processtappen beschreven en het ondersteuningsmateriaal gepubliceerd.
  • Voor het maken van de werkdrukplannen in de groepen kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de Koerskaart Werkdrukplan.
  • Om de werkdrukplannen van verschillende groepen gemakkelijk te kunnen beoordelen en samen te voegen, worden ze vastgelegd in een vast format. Hiervoor kan het Format Werkdrukplan worden gebruikt.

De website van Voion wordt de komende tijd regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Via de nieuwsbrief Voion en via de communicatiekanalen van de sociale partners blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Besteding collectieve werkdrukmiddelen schooljaar 2022/2023
De collectieve werkdrukafspraken gaan in per schooljaar 2022/2023, dit is vanaf augustus 2022. De bekostiging is voorzien voor het hele jaar 2022, vanaf 1 januari 2022. Dit betekent dat voor overgangsjaar 2022/2023 eenmalig 175 miljoen euro extra aan werkdrukmiddelen beschikbaar is (afspraak sociale partners november 2022).

Het opstellen van een collectief werkdrukplan door het personeel is voor schooljaar 2022/2023 niet meer haalbaar. In overgangsjaar 2022/2023 worden de collectieve werkdrukmiddelen, in overleg met de p(g)mr, dan ook besteed in de geest van de structurele afspraken. Dat betekent een besteding met als doel werkdrukverlichting en met een actieve betrokkenheid van de werknemers waarbij geen meerjarige verplichtingen worden aangegaan.

Voorbeelden hoe scholen de collectieve middelen zouden kunnen besteden, zijn te vinden in het evaluatierapport van de eerder ontvangen incidentele convenantsmiddelen 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting'. Hierin staat dat de middelen uit het convenant vooral zijn besteed aan maatregelen voor werkdrukverlichting, ontwikkeltijd, onderwijsinnovatie en begeleiding van zij-instromers of startende leraren. Bijlage 2 van het evaluatierapport bevat een overzicht van voorbeelden van maatregelen die met de middelen uit het convenant zijn genomen.