GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Overgangsjaar 2022/2023

Besteding collectieve werkdrukmiddelen schooljaar 2022/2023

Overgangsjaar 2022/2023
Het opstellen van een collectief werkdrukplan door het personeel is voor schooljaar 2022/2023 niet meer haalbaar. In overgangsjaar 2022/2023 worden de collectieve werkdrukmiddelen, in overleg met de p(g)mr, dan ook ingezet in de geest van de bestedingsafspraken. Dat betekent een besteding met als doel werkdrukverlichting en met een actieve betrokkenheid van de werknemers. Hierbij is het belangrijk geen besluiten te nemen die leiden tot onomkeerbare bestedingen voor de uitvoering van de afspraken voor het schooljaar 2023/2024 en verder.

Aanvullende afspraak
De collectieve en individuele cao-afspraken over werkdrukvermindering gaan in per schooljaar 2022/2023, dat is vanaf augustus 2022. De bekostiging is echter voorzien voor het hele kalenderjaar 2022, dus vanaf 1 januari 2022. Sociale partners hebben daarom in november 2022 een aanvullende afspraak gemaakt over de besteding van de bekostiging die samenvalt met de periode van januari tot en met juli 2022. In totaal gaat dat over een eenmalig bedrag van 175 miljoen euro.

Sociale partners hebben afgesproken deze eenmalige 175 miljoen euro op dezelfde wijze te besteden als in de cao-afspraak voor het huidige overgangsjaar 2022/2023. Dit betekent dat de helft (87,5 miljoen) eenmalig wordt toegevoegd aan het collectieve deel van de werkdrukafspraken in het overgangsjaar 2022/2023 (150 miljoen). In totaal komt het te besteden bedrag in het overgangsjaar 2022/2023 daarmee op 237,5 miljoen. Zoals reeds vermeld worden deze collectieve werkdrukmiddelen in overgangsjaar 2022/2023 in overleg met de pmr ingezet in de geest van de bestedingsafspraken. Een mogelijkheid daarbij is om (een deel van) deze extra middelen niet nu te besteden maar met een (werkdruk) bestemming te verdelen over meerdere jaren.

Voorbeelden
Voorbeelden hoe scholen de collectieve middelen in overgangsjaar 2022/2023 zouden kunnen besteden, zijn te vinden in het evaluatierapport van de eerder ontvangen incidentele convenantsmiddelen 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting'. Hierin staat dat de middelen uit het convenant vooral zijn besteed aan maatregelen voor werkdrukverlichting, ontwikkeltijd, onderwijsinnovatie en begeleiding van zij-instromers of startende leraren. Bijlage 2 van het evaluatierapport bevat een overzicht van voorbeelden van maatregelen die met de middelen uit het convenant zijn genomen.

Inspiratie
Uit de praktijkverhalen n.a.v. de besteding van de incidentele convenantsmiddelen 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting', zijn enkel voorbeelden van werkdrukaanpakken geselecteerd.

Meer praktijkverhalen over de aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs zie de pagina Uit de praktijk >>