Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Den Haag (stad)

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze stad. Ook kunt u deze stad benchmarken met andere steden en regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Historisch

In de afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 1 procent. In die periode is er alleen in de vier grote steden en omliggende gebieden sprake geweest van groei van het aantal leerlingen. In de meeste andere regio’s is het aantal leerlingen gedaald. In Den Haag is het aantal leerlingen met ruim 4 procent gestegen.

Prognose

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in de komende vijf jaar met ongeveer 3 procent zal dalen in Nederland. Met name in de vier grote steden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog. In de meeste andere regio’s van Nederland zal het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren afnemen. In Den Haag verwachten we een verdere stijging van ruim 9 procent. Lees meer over de bijzonderheden van deze leerlingenprognose>>

Ontwikkeling aantal leraren

Historisch

Landelijk is het aantal leraren in de periode 2017-2021 afgenomen met 1,8 procent. In Den Haag is het aantal leraren juist met bijna 12 procent toegenomen. 

Prognose
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting landelijk zal afnemen, wordt verwacht dat de landelijke werkgelegenheid eveneens afneemt. In Den Haag wordt juist verwacht dat de werkgelegenheid met bijna 4 procent gaat toenemen.

Onvervulde vraag

Prognose onvervulde vraag leraren
De onvervulde vraag is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Met andere woorden, dit is het aantal fte waarvan wordt verwacht dat deze niet kunnen worden ingevuld. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2027 landelijk een tekort van ruim 2.200 fte aan leraren te wachten. In Den Haag wordt in totaal een tekort verwacht van 76 fte in 2027.

Relatieve onvervulde vraag leraren
De relatieve onvervulde vraag is de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dit geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in Den Haag neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. De verwachting is dat in 2027 ongeveer 4 procent van de werkgelegenheid in Den Haag niet vervuld kan worden. Landelijk ligt dit percentage op zo’n 3,8 procent.

Bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lesuren

De meeste lessen worden gegeven door een bevoegde leraar, namelijk in totaal 88 procent. Maar wanneer het niet mogelijk is om een bevoegde leraar voor de klas te zetten, kan het zijn dat er lessen worden gegeven door iemand zonder de juiste bevoegdheid. Als de leraar onbevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond. In de stad Den Haag worden relatief weinig bevoegde lessen gegeven, namelijk slechts 84 procent. Daarentegen worden er veel lessen door benoembare docenten gegeven, bijna 11 procent. Landelijk ligt dit percentage op ruim 8 procent.

Samenstelling personeel

Personeel naar leeftijd

Ook de uitstroom van personeel is in grote mate van invloed op de vraag naar onderwijspersoneel. De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioen. Landelijk is ongeveer een kwart van het personeel jonger dan 35 jaar en ongeveer 29 procent 55 jaar of ouder. In Den Haag werken relatief weinig ouderen.

Personeel naar aanstellingsomvang 

Het aandeel personeel met een contract kleiner dan 0,8 fte varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 21 en 34 procent. In sommige regio’s werkt het personeel dus gemiddeld meer uren dan in andere regio’s. In Den Haag werkt ruim driekwart van het personeel fulltime.

Personeel naar functie

De samenstelling van het personeel is onderverdeeld in vier functiegroepen. Dit zegt iets over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Het aandeel leraren varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 67 en 77 procent en het aandeel onderwijsondersteunend personeel tussen de 21 en 29 procent. Het aandeel directieleden fluctueert tussen 2 en 6 procent. In Den Haag bestaat de arbeidsmarkt uit relatief veel leraren en relatief weinig onderwijsondersteunend personeel.

Aanbod van leraren

Het aanbod van leraren wordt bepaald door de instroom van leraren uit de stille reserve of vanuit de lerarenopleidingen. Gediplomeerden van de lerarenopleidingen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding geeft een indicatie van het toekomstige aanbod van leraren.
Deze cijfers zijn gebaseerd op diploma- en instroom gegevens van de lerarenopleidingen aan de volgende hogescholen/universiteiten: Driestar educatief en Universiteit Leiden. 

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2022-2027 (Centerdata, december 2022)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door Centerdata. De stad Den Haag valt binnen de regio Zuid-Holland-Noord. 

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook kunnen scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven