Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Den Haag (stad)

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze stad. Ook kunt u deze stad benchmarken met andere steden en regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Vraag naar leraren

Prognose werkgelegenheid leraren
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting zal toenemen, wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de regio groeit. De werkgelegenheid in Den Haag stijgt namelijk met ruim 6 procent tussen 2020 en 2025.

Onvervulde vraag

Prognose onvervulde vraag leraren
De onvervulde vraag is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2025 een tekort van ruim 1.200 fte aan leraren te wachten. In de Den Haag wordt een tekort verwacht van 40 fte in 2025.

Relatieve onvervulde vraag leraren
De relatieve onvervulde vraag is de onvervulde vraag in fte ten opzichte van de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in Den Haag neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. De verwachting is dat daar in 2025 ruim 2 procent van de werkgelegenheid niet vervuld kan worden.

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door CentERdata. De stad Den Haag valt binnen de regio Zuid-Holland-Noord. 

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)

De regionale arbeidsmarktanalyse van Voion geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag. De stad Den Haag valt binnen de regio Zuid-Holland-Noord.

De grafieken in deze factsheet worden in de loop van 2021 geactualiseerd en vervangen door de grafieken op deze webpagina. 

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven