Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Zuid-Holland-Noord

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze regio. Ook kunt u deze regio benchmarken met andere regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Historisch 

In de afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 1 procent. In die periode is er alleen in de vier grote steden en omliggende gebieden sprake geweest van groei van het aantal leerlingen. In de meeste andere regio’s is het aantal leerlingen gedaald. In Den Haag, Haaglanden en Zuid-Holland Centraal zien we een stijging van het aantal leerlingen, terwijl het aantal leerlingen in andere gebieden juist is gedaald.

Prognose 

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in de komende vijf jaar met ongeveer 3 procent zal dalen in Nederland. Met name in de vier grote steden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog. In de meeste andere regio’s van Nederland zal het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren afnemen. In Haaglanden en Den Haag verwachten we een stijging van ongeveer 9 procent, in andere gebieden wordt een daling verwacht. Lees meer over de bijzonderheden van deze leerlingenprognose>>

Ontwikkeling aantal leraren

Historisch 

Landelijk is het aantal leraren in de periode 2018-2022 toegenomen met 0,7 procent. In de regio Rijn-Gouwe nam het aantal leraren juist af. In Haaglanden en Den Haag nam het aantal leraren sneller toe dan het landelijk gemiddelde.  

Prognose
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting landelijk zal afnemen, wordt verwacht dat de landelijke werkgelegenheid eveneens afneemt. In Zuid-Holland Noord wordt juist verwacht dat de werkgelegenheid gaat toenemen. Alleen in Midden-Holland en Holland Rijnland wordt voor 2027 een daling in de werkgelegenheid verwacht.

Onvervulde vraag

Prognose onvervulde vraag leraren
De onvervulde vraag is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Met andere woorden, dit is het aantal fte waarvan wordt verwacht dat deze niet kunnen worden ingevuld. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2027 landelijk een tekort van ruim 2.200 fte aan leraren te wachten. In de regio Zuid-Holland Noord wordt in totaal een tekort verwacht van 333 fte in 2027. Het grootste tekort wordt verwacht in regio’s Holland Rijnland (77 fte), Zuid-Holland Centraal (77 fte) en Den Haag (76 fte).

Relatieve onvervulde vraag leraren
De relatieve onvervulde vraag is de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dit geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in de regio Zuid-Holland Noord neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. De grootste relatieve tekorten worden verwacht in regio Midden-Holland. De verwachting is dat daar in 2027 ongeveer 5,4 procent van de werkgelegenheid niet vervuld kan worden. Landelijk ligt dit percentage op zo’n 3,8 procent.

Onvervulde vraag leraren per vak
In de regio Zuid-Holland Noord wordt in totaal een lerarentekort verwacht van 333 fte in 2027. Dit tekort concentreert zich rondom specifieke vakken. Landelijk worden de grootste tekorten verwacht in de taal- en bètavakken. In regio Zuid-Holland Noord worden de grootste tekorten verwacht in wiskunde, Nederlands, Frans, natuurkunde en Duits.

 

Bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lesuren

De meeste lessen worden gegeven door een bevoegde leraar, namelijk in totaal 88 procent. Maar wanneer het niet mogelijk is om een bevoegde leraar voor de klas te zetten, kan het zijn dat er lessen worden gegeven door iemand zonder de juiste bevoegdheid. Als de leraar onbevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond. In Zuid-Holland-Noord worden relatief weinig lessen gegeven door een bevoegde docent. Dit percentage ligt in de stad Den Haag bijvoorbeeld op 84 procent, terwijl in Zuid-Holland Centraal het aandeel bevoegd gegeven rond het landelijk gemiddelde ligt.

Samenstelling personeel

Personeel naar leeftijd 

Ook de uitstroom van personeel is in grote mate van invloed op de vraag naar onderwijspersoneel. De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioen. Landelijk is ongeveer een kwart van het personeel jonger dan 35 jaar en ongeveer 28 procent 55 jaar of ouder. Dit geldt ook voor de regio Zuid-Holland Noord.

Personeel naar aanstellingsomvang 

Het aandeel personeel met een contract kleiner dan 0,8 fte varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 20 en 33 procent. In sommige regio’s werkt het personeel dus gemiddeld meer uren dan in andere regio’s. Met name in Den Haag werkt een relatief groot deel van het personeel voltijds (zo’n 75 procent).

Personeel naar functie 

De samenstelling van het personeel is onderverdeeld in vier functiegroepen. Dit zegt iets over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Het aandeel leraren varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 62 en 78 procent en het aandeel onderwijsondersteunend personeel tussen de 21 en 33 procent. Het aandeel directieleden fluctueert tussen 1 en 6 procent. In de regio Zuid-Holland Noord kent Den Haag een relatief hoog aandeel leraren terwijl in Rijn-Gouwe relatief veel ondersteunend personeel werkzaam is.

Aanbod van leraren

Het aanbod van leraren wordt bepaald door de instroom van leraren uit de stille reserve of vanuit de lerarenopleidingen. Gediplomeerden van de lerarenopleidingen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding geeft een indicatie van het toekomstige aanbod van leraren.
Deze cijfers zijn gebaseerd op diploma- en instroom gegevens van de lerarenopleidingen aan de volgende hogescholen/universiteiten: Driestar educatief en Universiteit Leiden.

Regio-indeling Zuid-Holland-Noord

Haaglanden
Delft, 's-Gravenhage, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland

Holland Rijnland
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude

Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen

Zuid-Holland Centraal
Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2022-2027 (Centerdata, december 2022)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen voor deze regio die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door Centerdata. 

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook kunnen scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven