Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Gelderland-Zuid

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze regio. Ook kunt u deze regio benchmarken met andere regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Historisch 

In de afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 1 procent. In die periode is er alleen in de vier grote steden en omliggende gebieden sprake geweest van groei van het aantal leerlingen. In de meeste andere regio’s is het aantal leerlingen gedaald. In Gelderland-Zuid is het aantal leerlingen ongeveer op gelijk niveau gebleven.

Prognose 

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in de komende vijf jaar met ongeveer 3 procent zal dalen in Nederland. Alleen in de grote steden en omliggende gebieden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog. In de meeste andere regio’s van Nederland zal het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren afnemen. Ook in Gelderland-Zuid verwachten we een daling van ruim 7 procent. Lees meer over de bijzonderheden van deze leerlingenprognose>>

 

Ontwikkeling aantal leraren

Historisch 

Landelijk is het aantal leraren in de periode 2018-2022 toegenomen met 0,7 procent. In Rivierenland is het aantal leraren eveneens toegenomen tot boven het landelijk gemiddelde. In Achterhoek, IJssel en Rijn, en Nijmegen is in de periode 2018 – 2022 echter sprake van een daling. Met name in de Achterhoek is een sterke daling. Binnen Nijmegen is vanaf 2020 wel een groei van het aantal leraren ingezet, maar deze komt nog niet uit boven het aantal leraren in 2018.  

Prognose 
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting landelijk zal afnemen, wordt verwacht dat de landelijke werkgelegenheid eveneens afneemt. Ook in Gelderland-Zuid wordt een afname verwacht. De grootste werkgelegenheid wordt verwacht in Rijk van Nijmegen met 1.253 fte en de minste werkgelegenheid in rivierenland met 558 fte in 2028.

Onvervulde werkgelegenheid

Prognose onvervulde werkgelegenheid leraren
De onvervulde werkgelegenheid is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Met andere woorden, dit is het aantal fte waarvan wordt verwacht dat deze niet kunnen worden ingevuld. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2028 landelijk een tekort van ruim 2910 fte aan leraren te wachten. In de regio Gelderland-Zuid wordt in totaal een tekort verwacht van 172 fte in 2028. De grootste tekorten worden verwacht in de regio’s Rijk van Nijmegen (50 fte) en Midden-Gelderland (48 fte) in 2028.

Relatieve onvervulde werkgelegenheid leraren
De relatieve onvervulde werkgelegenheid is de onvervulde werkgelegenheid ten opzichte van de werkgelegenheid. Dit geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in de regio Gelderland-Zuid neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. De grootste relatieve tekorten worden verwacht in Rivierenland. De verwachting is dat daar in 2028 zo’n 6,4 procent van de werkgelegenheid niet vervuld kan worden. Landelijk ligt dit percentage op zo’n 5 procent.

Onvervulde werkgelegenheid leraren per vak
In de regio Gelderland-Zuid wordt in totaal een lerarentekort verwacht van 172 fte in 2028. Dit tekort concentreert zich rondom specifieke vakken. Landelijk worden de grootste tekorten verwacht in de taal- en bètavakken. In regio Gelderland-Zuid worden de grootste tekorten verwacht in Nederlands, wiskunde, Duits, Frans, scheikunde en natuurkunde.

Bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lesuren

De meeste lessen worden gegeven door een bevoegde leraar, namelijk in totaal landelijk 86 procent. Maar wanneer het niet mogelijk is om een bevoegde leraar voor de klas te zetten, kan het zijn dat er lessen worden gegeven door iemand zonder de juiste bevoegdheid. Als de leraar onbevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond. In Rivierenland wordt 84,2 procent van de lessen gegeven door een bevoegde leraar, in het Rijk van Nijmegen 89,8 procent, in Midden-Gelderland 90,5 procent en in de Achterhoek 90,2 procent.

 

Samenstelling personeel

Personeel naar leeftijd 

Ook de uitstroom van personeel is in grote mate van invloed op de vraag naar onderwijspersoneel. De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioen. Landelijk is ongeveer een kwart van het personeel jonger dan 35 jaar en ongeveer 28 procent 55 jaar of ouder. In de regio Gelderland Zuid zijn gemiddeld iets meer oudere en iets minder jongere onderwijsmedewerkers. De leeftijdscategorie 55-65 jaar beslaat ruim een kwart van het onderwijspersoneel in de regio Gelderland Zuid.  

Personeel naar aanstellingsomvang 

Het aandeel personeel met een contract kleiner dan 0,8 fte varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 20 en 33 procent. In sommige regio’s werkt het personeel dus gemiddeld meer uren dan in andere regio’s. In de regio Gelderland Zuid werkt een relatief groot deel van het personeel voltijds. 

Personeel naar functie 

De samenstelling van het personeel is onderverdeeld in vier functiegroepen. Dit zegt iets over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd Het aandeel leraren varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 62 en 78 procent en het aandeel onderwijsondersteunend personeel tussen de 21 en 33 procent. Het aandeel directieleden fluctueert tussen 1 en 6 procent. 
Gelderland Zuid kent dus een relatief hoog aandeel leraren en onderwijsondersteunend personeel tegenover een laag aandeel directieleden. 

Aanbod van leraren

Het aanbod van leraren wordt bepaald door de instroom van leraren uit de stille reserve of vanuit de lerarenopleidingen. Gediplomeerden van de lerarenopleidingen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding geeft een indicatie van het toekomstige aanbod van leraren.
Deze cijfers zijn gebaseerd op diploma- en instroom gegevens van de lerarenopleidingen aan de volgende hogescholen/universiteiten: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Regio-indeling Gelderland-Zuid

Achterhoek
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk

Midden-Gelderland
Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar

Rivierenland
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel

Rijk van Nijmegen
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 (Centerdata, december 2023)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen voor deze regio die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door Centerdata. 

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook kunnen scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven