Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Zeeland

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze regio. Ook kunt u deze regio benchmarken met andere regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Historisch 

In de afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 3 procent. In die periode is er in de vier grote steden en omliggende gebieden sprake geweest van groei van het aantal leerlingen. In de meeste andere regio’s is het aantal leerlingen gedaald. In Zeeland daalde het aantal leerlingen met zo’n 7 procent.

Prognose 

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in de komende vijf jaar met ongeveer 2 procent zal dalen in Nederland. Met name in de vier grote steden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog. In de meeste andere regio’s van Nederland zal het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren afnemen. Ook in Zeeland zal deze trend zich voortzetten. Daar wordt een daling van 3 procent verwacht.

Ontwikkeling aantal leraren

Historisch 

Landelijk is het aantal leraren in de periode 2016-2020 afgenomen met 3,5%In de regio’s waar het aantal leerlingen is toegenomen, is ook het aantal fte aan leraren gegroeid.  

Prognose
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting landelijk zal afnemen, wordt verwacht dat de landelijke werkgelegenheid eveneens afneemt. In Zeeland wordt een afname verwacht van ruim 3 procent.

Onvervulde vraag

Prognose onvervulde vraag leraren
De onvervulde vraag is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Met andere woorden, dit is het aantal fte waarvan wordt verwacht dat deze niet kunnen worden ingevuld. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2026 landelijk een tekort van ruim 2.534 fte aan leraren te wachten. In de regio Zeeland wordt in totaal een tekort verwacht van 50 fte in 2026.

Relatieve onvervulde vraag leraren
De relatieve onvervulde vraag is de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dit geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in de regio Zeeland neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. De verwachting is dat in Zeeland ongeveer 4,4 procent van de werkgelegenheid in 2026 niet vervuld kan worden. Dit is vergelijkbaar met het landelijk relatieve tekort.

Onvervulde vraag leraren per vak
In de regio Zeeland wordt in totaal een lerarentekort verwacht van 50 fte in 2026. Dit tekort concentreert zich rondom specifieke vakken. Landelijk worden de grootste tekorten verwacht in de taal- en bètavakken. In de regio Zeeland worden de grootste tekorten verwacht in wiskunde, natuurkunde en Nederlands.

Samenstelling personeel

Personeel naar leeftijd 

Ook de uitstroom van personeel is in grote mate van invloed op de vraag naar onderwijspersoneel. De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioenLandelijk is ruim een kwart van de leraren jonger dan 35 jaar en 30% 55 jaar of ouder. Igrote steden en omliggende gebieden ligt de gemiddelde leeftijd lager dan gemiddeld 

Personeel naar functie 

De samenstelling van het personeel is onderverdeeld in vier functiegroepen. Dit zegt iets over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Het aandeel leraren varieert tussen de 67 en 80% en het aandeel onderwijsondersteunend personeel tussen de 19 en 29%. Het percentage directieleden fluctueert tussen de 1 en de 5.  

Aanbod van leraren

In deze regio zijn geen hogescholen of universiteiten waar studenten zijn afgestudeerd aan een lerarenopleiding of zijn ingestroomd in een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Daarom tonen we hier het totaal aantal gediplomeerden en het totaal aantal eerstejaars
studenten aan de lerarenopleidingen in Nederland. Afgestudeerden uit andere regio’s kunnen namelijk wel naar deze regio komen om hier te werken als leraar.

Regio-indeling Zeeland

Zeeland
Borsele • Goes • Hulst • Kapelle • Middelburg • Noord-Beveland • Reimerswaal • Schouwen-Duiveland • Sluis • Terneuzen • Tholen • Veere • Vlissingen

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2021-2026 (CentERdata, december 2021)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen voor deze regio die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door CentERdata. 

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven