Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Noord-Holland

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze regio. Ook kunt u deze regio benchmarken met andere regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Historisch 

In de afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gestegen met zo’n 2 procent. In die periode is met name in de grote steden en omliggende gebieden het aantal leerlingen gegroeid. Daarentegen is in Noord-Holland het aantal leerlingen in de meeste regio’s toegenomen. De sterkste stijging vond plaats in de Gooi en Vechtstreek en stad Amsterdam (respectievelijk 7 en 6 procent).

Prognose 

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in de komende vijf jaar met ongeveer 4 procent zal dalen in Nederland. Met name in de vier grote steden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog. In de meeste andere regio’s van Nederland zal het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren afnemen. In de regio Noord-Holland zal in de meeste regio’s het aantal leerlingen naar verwachting afnemen. Alleen in Amsterdam wordt een toename verwacht van zo’n 1 procent. Lees meer over de bijzonderheden van deze leerlingenprognose>>

 

Ontwikkeling aantal leraren

Historisch 

Landelijk is het aantal leraren in de periode 2018-2022 toegenomen met 0,7 procent. In de regio Noord-Holland nam het aantal leraren sneller toe, met 2,5 procent. De toename is met name geconcentreerd in Amsterdam.

Prognose 
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting landelijk zal afnemen, wordt verwacht dat de landelijke werkgelegenheid eveneens afneemt. In Noord-Holland neemt de werkgelegenheid over het algemeen naar verwachting licht af. In Groot Amsterdam wordt de grootste daling verwacht terwijl in Amsterdam verwacht wordt dat de werkgelegenheid eerst 2 procent stijgt om na 2026 weer met 4 procent af te nemen.

Onvervulde werkgelegenheid

Prognose onvervulde werkgelegenheid leraren
De onvervulde werkgelegenheid is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Met andere woorden, dit is het aantal fte waarvan wordt verwacht dat deze niet kunnen worden ingevuld. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2028 landelijk een tekort van ruim 2910 fte aan leraren te wachten. In de regio Noord-Holland wordt in totaal een tekort verwacht van 604 fte in 2028. Het grootste tekort wordt verwacht in de stad Amsterdam, namelijk 178 fte in 2028.

Relatieve onvervulde werkgelegenheid leraren
De relatieve onvervulde werkgelegenheid is de onvervulde werkgelegenheid ten opzichte van de werkgelegenheid. Dit geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in de regio Noord-Holland neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. De verwachting is dat in deze regio gemiddeld bijna 6 procent van de werkgelegenheid in 2028 niet vervuld kan worden. Landelijk ligt dit percentage op 5 procent.

Onvervulde werkgelegenheid leraren per vak
In de regio Noord-Holland wordt in totaal een lerarentekort verwacht van 604 fte in 2028. Dit tekort concentreert zich rondom specifieke vakken. Landelijk worden de grootste tekorten verwacht in de taal- en bètavakken. In regio Noord-Holland worden de grootste tekorten verwacht in Nederlands, wiskunde, Duits, Frans, scheikunde en natuurkunde.

 

Bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lesuren

De meeste lessen worden gegeven door een bevoegde leraar, namelijk in totaal landelijk 86 procent. Maar wanneer het niet mogelijk is om een bevoegde leraar voor de klas te zetten, kan het zijn dat er lessen worden gegeven door iemand zonder de juiste bevoegdheid. Als de leraar onbevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond. In de stad Amsterdam wordt 83,9 procent van de lessen gegeven door een bevoegde leraar, in Zuid-Kennemerland en IJmond 88 procent.

 

Samenstelling personeel

Personeel naar leeftijd 

Ook de uitstroom van personeel is in grote mate van invloed op de vraag naar onderwijspersoneel. De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioen. Landelijk is ongeveer een kwart van het personeel jonger dan 35 jaar en ongeveer 28 procent 55 jaar of ouder. Dit komt overeen met het beeld in de regio Noord-Holland.

Personeel naar aanstellingsomvang 

Het aandeel personeel met een contract kleiner dan 0,8 fte varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 20 en 33 procent. In sommige regio’s werkt het personeel dus gemiddeld meer uren dan in andere regio’s. In Noord-Holland werkt zo’n 71 procent van de leraren voltijd.

Personeel naar functie 

De samenstelling van het personeel is onderverdeeld in vier functiegroepen. Dit zegt iets over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Het aandeel leraren varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 62 en 78 procent en het aandeel onderwijsondersteunend personeel tussen de 21 en 33 procent. Het aandeel directieleden fluctueert tussen 1 en 6 procent. Dit beeld zien we terug in Noord-Holland.

Aanbod van leraren

Het aanbod van leraren wordt bepaald door de instroom van leraren uit de stille reserve of vanuit de lerarenopleidingen. Gediplomeerden van de lerarenopleidingen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding geeft een indicatie van het toekomstige aanbod van leraren.
Deze cijfers zijn gebaseerd op diploma- en instroom gegevens van de lerarenopleidingen aan de volgende hogescholen/universiteiten: Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool INHOLLAND.

Regio-indeling Noord-Holland

Amsterdam
Amsterdam
(voor Amsterdam is een ook een afzonderlijke pagina met arbeidsmarktgegevens beschikbaar) 

Gooi en Vechtstreek
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren

Groot Amsterdam
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, OuderAmstel, De Ronde Venen, Uithoorn

Noord-Holland-Noord
Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest

Zaanstreek/Waterland
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad

Zuid-Kennemerland en IJmond
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort

 

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 (Centerdata, december 2023)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen voor deze regio die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door Centerdata.

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook kunnen scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven