Arbo Vo 151

Arbeidsmarktcijfers van Drenthe / Overijssel

Met de arbeidsmarktgegevens op deze pagina ziet u in één oogopslag welke ontwikkelingen, trends en knelpunten zich voordoen in deze regio. Ook kunt u deze regio benchmarken met andere regio's.

Zodra nieuwe actuele informatie beschikbaar komt, breiden we het aantal grafieken op deze pagina uit.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Historisch

In de afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 4%. In die periode is er in de vier grote steden en omliggende gebieden sprake geweest van groei van het aantal leerlingen. In de meeste andere regio’s is het aantal leerlingen gedaald.

 

Prognose

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in de komende vijf jaar met ongeveer 3% zal dalen in Nederland. In de vier grote steden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog. In de meeste andere regio’s van Nederland zal het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren afnemen.

Ontwikkeling aantal leraren

Historisch

Landelijk is het aantal leraren in de periode 2016-2020 afgenomen met 3,5%. In de regio’s waar het aantal leerlingen is toegenomen, is ook het aantal fte aan leraren gegroeid.

Prognose 
De vraag naar leraren, oftewel de werkgelegenheid, geeft aan hoeveel behoefte er is aan leraren. Doordat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting zal afnemen, wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de regio eveneens afneemt. Het sterkst daalt de werkgelegenheid in de regio Twente, namelijk met ruim 10 procent tussen 2020 en 2025. In de regio's Drenthe en Zwolle daalt de werkgelegenheid iets minder hard.

Samenstelling personeel

Personeel naar leeftijd

Ook de uitstroom van personeel is in grote mate van invloed op de vraag naar onderwijspersoneel. De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioen. Landelijk is ruim een kwart van de leraren jonger dan 35 jaar en 30% 55 jaar of ouder. In grote steden en omliggende gebieden ligt de gemiddelde leeftijd lager dan gemiddeld.

Personeel naar functie

De samenstelling van het personeel is onderverdeeld in vier functiegroepen. Dit zegt iets over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Het aandeel leraren varieert tussen de 67 en 80% en het aandeel onderwijsondersteunend personeel tussen de 19 en 29%. Het percentage directieleden fluctueert tussen de 1 en de 5.

Onvervulde vraag

Prognose onvervulde vraag leraren
De onvervulde vraag is de werkgelegenheid die resteert na instroom. Zonder beleidsingrijpen staat het voortgezet onderwijs in 2025 een tekort van ruim 1.200 fte aan leraren te wachten. In de regio Drenthe/Overijssel wordt een tekort verwacht van 80 fte in 2025. Het grootste tekort wordt verwacht in regio Zwolle, namelijk 35 fte in 2025.

Relatieve onvervulde vraag leraren
De relatieve onvervulde vraag is de onvervulde vraag in fte ten opzichte van de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek in de regio. Landelijk groeit het tekort aan leraren, en ook in de regio Drenthe/Overijssel neemt het tekort aan leraren de komende jaren toe. De grootste tekorten worden verwacht in regio Zwolle en Drenthe. De verwachting is dat daar in 2025 bijna 2 procent van de werkgelegenheid niet vervuld kan worden.

Onvervulde vraag leraren per vak
Het lerarentekort concentreert zich rondom specifieke vakken. Landelijk worden de grootste tekorten verwacht in de taal- en bètavakken. In de regio Drenthe/Overijssel wordt het grootste tekort ook in deze vakken verwacht.

Aanbod van leraren

Het aanbod van leraren wordt bepaald door de instroom van leraren uit de stille reserve of vanuit de lerarenopleidingen. Gediplomeerden van de lerarenopleidingen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding geeft een indicatie van het toekomstige aanbod van leraren. Deze cijfers zijn gebaseerd op diploma- en instroom gegevens van de lerarenopleidingen aan de volgende hogescholen/universiteiten: Universiteit Twente en Christelijke Hogeschool Windesheim. 

Regio-indeling Drenthe/Overijssel

Drenthe
Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe

Regio Zwolle
Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle

Twente
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktramingen voor deze regio die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door CentERdata. 

Nog meer inzicht? 

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. 

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.       

Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin aanvaardt Voion geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende onjuistheden.

 

Bekijk ook

Naar boven