Arbo Vo 151

Samenwerking in Utrecht (stad)

Utrecht leert
Utrecht Leert is in 2019 opgericht door 23 partijen om het beste onderwijs in de regio Utrecht te bieden. Utrecht Leert bestaat uit een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en gemeenten in de regio Utrecht. Utrecht Leert bouwt voort op het Onderwijspact Utrecht. De regio is onderverdeeld in drie subregio's: Utrecht Stad, Amersfoort en ring Utrecht. Iedere regio heeft een eigen plan van aanpak.

Aanpak personeelstekort Utrecht (stad)
De stad Utrecht ontvangt van het ministerie van OCW tot aan 2022 één miljoen euro per jaar om het lerarentekort te bestrijden. De gemeente Utrecht en de schoolbesturen leggen er dit jaar samen nog vier ton bij. Daarvoor is in 2019 een actieplan opgesteld. Speerpunten zijn: Opleiden in de school, innovatie in opleiden en koesteren van onderwijstalent. Bekijk hier het actieplan uit 2019>>
In 2020 is het plan aangepast, zie:

De website www.utrechtleert.nl is in samenwerking met partners uit de regio opgezet om gezamenlijk de werving vorm te geven.

Het ministerie van OCW, de gemeente Utrecht, de schoolbesturen in Utrecht en de lerarenopleidingen werkende vanuit de Utrecht Leert Opleidingsalliantie hebben een convenant gesloten voor de uitvoering van de Noodplannen Personeelstekort G5 in de gemeente Utrecht. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

Een sterk begin voor startende leraren
Binnen de regio Utrecht namen ruim 50 scholen deel aan het project 'Een Sterk Begin', een samenwerkingsverband tussen de Graduate School of Teaching (Lerarenopleiding Universiteit Utrecht) en Centrum Archimedes (lerarenopleiding Hogeschool Utrecht). Het project 'Een sterk begin' (2013-2019) had als doel om startende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de begeleiding van zij-instromers te versterken. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande om de borging van BSL in de regio te vergroten en het project Een Sterk Begin een vervolg te geven. Lees meer hierover op de website BSL-Utrecht.

Utrecht Leert Opleidingsalliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Utrecht is dat de Utrecht Leert Opleidingsalliantie. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Academische Opleidingsschool
het Utrechtse Model (AOS)
De Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS) is een samenwerkingsverband van twaalf scholen voor voortgezet onderwijs, de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht), de lerarenopleidingen van de Graduate School of Teaching (Universiteit Utrecht) en de docentenopleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Opleidingsschool SO i GO
Binnen de Opleidingsschool SO i GO (Samen Opleiden in Groen Onderwijs) zijn dertien vmbo-scholen en drie tweedegraads lerarenopleidingen (Aeres Hogeschool Wageningen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam) een samenwerkingsverband aangegaan om docenten op te leiden.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook