Arbo Vo 151

Samenwerking in Zeeland

Zeeland kent zowel informele netwerken als een aantal geformaliseerde overleg- en communicatiestructuren:

  • Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs: hierin worden actuele ontwikkelingen tweemaandelijks gedeeld, standpunten bepaald en wordt de basis gelegd voor samenwerkingsinitiatieven. Deelnemers: de bestuurders van de v(s)o-instellingen in Zeeland, bestuurders van hbo (HZ) en de mbo’s (Scalda en Hoornbeeck) en de voorzitter van het CPOZ namens het po.
  • Directeurenplatform v(s)o Zeeland, waaraan alle directieleden deelnemen.
  • Vier keer per jaar komen op regionaal gebied bestuurders en directeuren van po en vo bij elkaar om zaken op elkaar af te stemmen.
  • Zeeuws Onderwijsdag. 1x per jaar wordt een kennisdag georganiseerd voor het gehele Zeeuwse Onderwijs.

Samen met het primair onderwijs, mbo en hbo is door de samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs Zeeland breed een gezamenlijk plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.  Het Zeeuwse onderwijs heeft één duidelijke ambitie: ‘Op Zeeland gericht kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs.’

Regionaal loket
Met de website Lesgeven in Zeeland biedt Zeeland één regionaal loket voor drie doelgroepen die geïnteresseerd zijn in het werken in het onderwijs in Zeeland;

  • jongeren die overwegen te kiezen voor een opleiding die gericht is op lesgeven,
  • volwassenen die een carrière-switch richting onderwijs ambiëren,
  • en professionals die naar Zeeland willen komen voor een baan in het onderwijs.

Lesgeven in Zeeland wordt verder doorontwikkeld en ondersteund met een social media campagne. Met de inzet van Zeeuwse onderwijsambassadeurs wordt deze werving extra onder de aandacht gebracht.

Dienstencentrum Onderwijs (DCO Zeeland)
DCO Zeeland is een netwerk van 15 onderwijsinstellingen, gericht op kennisuitwisseling en efficiency in de regio. De deelnemende instellingen zijn twaalf scholen voor voortgezet onderwijs (tien Zeeuwse, één uit West-Brabant en twee uit Goeree Overflakkee), twee mbo’s (Scalda en Hoornbeeck College) en de Hogeschool Zeeland (HZ) university of applied sciences. Er zijn kennisnetwerken actief op het terrein van Bedrijfsvoering, Personeel & Organisatie, Kwaliteitszorg en Inkoop. Door samenwerking en het gezamenlijk doen van Europese aanbestedingen, werkt DCO Platform ook aan efficiency.

Het DCO Platform kent vier kennisnetwerken, waaronder het platform Personeel & Organisatie. Onder het platform P&O valt ZeeProf als scholingsproject waarin Zeeuwse vo-scholen, mbo en hbo samenwerken om een kwaliteitsslag in de professionaliseringsmogelijkheden in Zeeland te realiseren.

ZeeProf
ZeeProf is een professionaliseringsplatform van en voor alle Zeeuwse scholen in het vo, mbo en het hbo. ZeeProf richt zich op iedereen die in het onderwijs werkt: docenten, onderwijsondersteunende medewerkers, schoolleiders en schoolbestuurders. ZeeProf is opgericht om samen te leren, te ontwikkelen, elkaar te inspireren en te ondersteunen. Zo versterken zij het Zeeuwse onderwijs. ZeeProf is één van de platforms van het Diensten Centrum Onderwijs in Zeeland (DCO).

Ook in het primair onderwijs in Zeeland wordt samengewerkt in o.a. het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) en de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ).

De Zuidelijke Educatieve Alliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie)sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Limburg, Brabant en Zeeland is dat de Zuidelijke Educatieve Alliantie. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Zeeuwse Academische Opleidings School (ZAOS)
ZAOS biedt met 'Opleiden in de School-trajecten' een intensieve vorm van werkplekleren in Zeeland waarmee het mogelijk is om een tweedegraads bevoegdheid te halen. Studenten leren van de docenten in de praktijk, maar ook vice versa! De docenten leren van de studenten. Een groot deel van de opleiding vindt plaats op de geselecteerde opleidingslocaties. Het is echter niet mogelijk om een eerstegraads bevoegdheid in Zeeland te behalen. Hogeschool Zeeland, Fontys Hogeschool, Driestar Hogeschool en Hogeschool Rotterdam werken samen in ZAOS. ZAOS heeft een samenwerkingsovereenkomst met alle vo-scholen en mbo-scholen in Zeeland.

ZAOS zorgt ook voor deskundigheidsbevordering d.m.v. symposia en trainingen. Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse scholen ontstaat er een krachtige synergie.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook