Arbo Vo 151

Samenwerking in Noord-Holland

Kop van Noord-Holland
In de kop van Noord-Holland is het Platform Noord-Holland-Noord actief. Binnen dit Platform hebben alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland-Noord en de lerarenopleidingen zich verenigd. Ze werken aan gezamenlijke activiteiten voor het boeien, binden, opleiden en aantrekken van personeel, aan activiteiten om de werkdruk te verminderen en de ontwikkeling van een moderne arbeidsorganisatie. Investeren in mensen is hierbij van groot belang. De vo-besturen vormen samen het bestuurlijk samenwerkingsverband de 'TOP-groep' waarbij o.a. een gezamenlijk P&O-netwerk actief is. Op de website van het Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord kunt u lezen welke activiteiten de besturen gezamenlijk ontplooien.

Stappeninhetonderwijs.nl is het (digitale) informatieloket voor iedereen met ambitie in het onderwijs in regio Noord-Holland-Noord. Door middel van praktische informatie, een agenda voor cursussen en trainingen en ervaringsverhalen helpt Stappen in het Onderwijs (aankomende) docenten met het waarmaken van hun ambitie in het onderwijs.

In Noord-Holland-Noord wordt nauw samengewerkt in een regionaal onderwijsloket:

De schoolbesturen in de regio hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.
Lees hier het RAP-programma 2021-2022.

Opleidingsscholen In de kop van Noord Holland zijn twee opleidingsscholen actief.
De Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW) en de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) waarbij nagenoeg alle vo-besturen uit Noord-Holland Noord aangesloten zijn en samengewerkt wordt met alle opleidingsinstituten in de regio. Beide opleidingsscholen hebben de 'lead' in de ontwikkeling en activiteiten van de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP).

Groot Amsterdam
De zeven vo-besturen in de regio Amstelveen, De Ronde Venen, Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer zijn samen aan de slag met de aanpak van het personeelstekort. Zij werken daarbij nauw samen met de arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en IJmond. De samenwerkende schoolbesturen in de regio hebben een plan opgesteld voor de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) waarbij ze met name inzetten op voorlichting, werving, begeleiding en behoud van nieuwe leerkrachten. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

In de regio zijn twee opleidingsscholen actief:

 • De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) is een samenwerkingsverband van 16 vo-scholen en 6 Amsterdamse lerarenopleidingen.
 • H2O is een partnerschap tussen de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (faculteit Onderwijs en Opvoeding), de Universiteit van Amsterdam (Interfacultaire Lerarenopleidingen) en tien scholen voor voortgezet onderwijs van Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem, Haarlemmermeer & omstreken.

Gooi en Vechtstreek
De besturen in de regio Gooi en Vechtstreek werken samen om het verwachte kwalitatieve tekort het hoofd te bieden. Zij maken allen deel uit van Qinas, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Daarnaast treffen de besturen elkaar per kwartaal in een leerkring ('de kring') waar interscholair èn bovenbestuurlijk overleg plaatsvindt. Zij werken ook samen in het project Sterk Techniek.

Sinds de RAL-samenwerking is ook de samenwerking op arbeidsmarktvraagstukken op gang gekomen. Samen met het po en mbo is er een gezamenlijk onderwijsloket Leraar in het Gooi
De schoolbesturen in de regio hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Ze zetten in op:

 • vernieuwende pilots rondom innovatief onderwijs met als doel de instroom en zij-instroom te vergroten, zoals leernetwerken
 • het opzetten van een regionaal transfercentrum met als doel het binden en behouden van de huidige docenten en de mobiliteit te versterken.
 • het versterken van de samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van HR-deskundigheid.
 • versterking en verdieping van de samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen.

Zaanstreek en Waterland
In de Opleidingsschool Zaanstreek Waterland werken sinds vier jaar 14 vo-scholen samen met Orthopedagogisch Centrum Saenstroom, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Breitner Academy en InHolland.

De schoolbesturen in de regio zijn nu ook de samenwerking aangegaan rondom de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Hun activiteiten spitsen zich toe op:

 • binden en boeien van docenten
  Naast ruimte voor innovatie van het onderwijs zoals samen met de hogescholen maatwerkplannen ontwikkelen hiervoor, de leerwerktrajecten verbeteren en een digitaal studieplatform opzetten, gaan zij een regionaal loopbaancentrum inrichten en onderwijs ervaringsplaatsen opzetten.
 • toestroom van docenten
  Door versteviging van de opleidingsschool, het aanstellen van PAL-studenten en pre-leraartrajecten voor havo-vwo leerlingen, verwachten ze de toestroom van docenten te kunnen vergroten. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven zal verder worden uitgenut door ruimte te maken voor de hybride docent en zij-instroomtrajecten.

Welkominhetonderwijs.nl is hèt informatiepunt voor werken in het onderwijs in Zaanstreek- Waterland. 

Zuid Kennemerland en IJmond (voormalige knelpuntenregioNoord-Holland-Zuid)
De afgelopen jaren is er in de regio onder de noemer 'Binden aan de regio' o.a. samengewerkt op het gebied van maatwerk lerarenopleidingen, educatieve coassistenten (+), duurzame inzet van ICT voor het delen en opslaan van lessen en duurzaam strategisch vitaliteitsbeleid (Lees ook het praktijkverhaal Verbinding zoeken met de vitaliteitscan).

Alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort (Zuid Kennemerland) hebben gezamenlijk een aanvraag Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) ingediend voor de aanpak van het lerarentekort (Haarlem e.o.). Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Er zal nauwe samenwerking gezocht worden met de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. De activiteiten binnen het plan van aanpak zijn op elkaar afgestemd. Ze gaan met name inzetten op voorlichting, werving, begeleiding en behoud van nieuwe leerkrachten, o.a. via de website Talent als Docent.

Opleidingsscholen
De betrokken scholen en opleidingsinstituten vormen al een partnerschap met elkaar binnen de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) of binnen opleidingsschool H2O, de opleidingsschool van Dunamare Onderwijsgroep.

Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid Kennemerland
Het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Binnen dit overleg wordt o.a. vormgegeven aan een Regionaal Educatieve Agenda (REA).

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van uw regio >>

Metropoolregio Amsterdam
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Amsterdam is dat de Metropoolregio Amsterdam (ALMA). De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

 

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook